USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvých nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

    Doporučuje se vykonat zpytování svědomí. Při společné modlitbě se může na toto místo vložit úkon kajícnosti jako v úvodních mešních obřadech.

HYMNUS

    Následuje hymnus uvedený pro jednotlivé dny v žaltáři nebo následující:

Kriste, ty jsi den a světlo,
osvěcuješ noční temno,
věříme, žes Světlo světel,
všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó Pane náš,
této noci buď naše stráž,
ať spočineme v lásce tvé,
dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí
ať srdce dál u tebe bdí,
a ty mocnou chraň pravicí
všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,
zlé úklady od nás vzdaluj,
vykoupil jsi nás krví svou,
buď naší stálou záštitou.

ŽALMY

    O nedělích a slavnostech se po 1. nešporách říkají žalmy 4 a 134 (133) a po 2. nešporách žalm 91 (90).
    Také ve dnech v oktávu Narození Páně se říkají nedělní žalmy: buď jako po 1. nešporách, nebo jako po 2. nešporách.
    V ostatních dnech se říkají žalmy se svými antifonami tak, jak jsou pro jednotlivé dny v žaltáři. Připouští se však konat každý den modlitbu před spaním jako po 1. nebo 2. nedělních nešporách.

KRÁTKÉ ČTENÍ

    Po žalmech následuje krátké čtení z Písma svatého, jehož text je pro každý den uvedený v žaltáři hned po žalmech.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

    Na krátké čtení navazuje vždy stejný responsoriální zpěv; opakuje se každý den v žaltáři.
    Ve velikonočním triduu a oktávu se místo zpěvu po krátkém čtení vkládá antifona –
na Zelený čtvrtek: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti.
na Velký pátek: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
na Bílou sobotu: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
ve velikonočním oktávu: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

SIMEONOVO KANTIKUM

Lk 2, 29-32

    Následuje kantikum z evangelia Nyní můžeš, Pane, propustit se svou antifonou; opakuje se každý den v žaltáři.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

    Potom se říká modlitba uvedená pro každý den v žaltáři.
    Začíná výzvou Modleme se a končí kratším zakončením.
Odpovídá se na ni: Amen.

ZAKONČENÍ

    Nakonec se říká, i když se někdo modlí sám:
Dej nám, Bože, pokojnou noc
a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém
až do konce.

O. Amen.

    Připojí se některá ze závěrečných mariánských antifon.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky