USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Na lože jdouce, k tobě se modlíme,
a tebe vroucně, Pane náš, prosíme,
v pokoji spáti dej, odpočívati,
ve zdraví vstáti.

Všechny duchy zlé rač od nás zahnati,
anděly svaté k ochraně nám dáti,
kdykoliv bdíme a také když spíme,
ať tě chválíme.

Chvála buď tobě, Bože, Králi věků,
přijmi ji, Pane, od svých služebníků,
i od nás hříšných, bídných a nehodných,
shlaď všechen náš hřích.

ŽALMY

Ant. Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe doufám.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 143 (142), 1-11
Modlitba v nesnázích

Člověk je uznán za spravedlivého, když uvěří v Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, jak je nařizuje Zákon. (Gal 2, 16)

Hospodine, slyš moji modlitbu, +
    pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, *
    vyslyš mě pro svou spravedlnost.
Nepoháněj na soud svého služebníka, *
    nikdo z živých není před tebou spravedlivý.
Neboť nepřítel pronásleduje mou duši, +
    k zemi srazil můj život, *
    uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
Můj duch ve mně chřadne, *
    srdce mi ztuhlo v nitru.
Vzpomínám si na dávné dny, +
    uvažuji o všech tvých činech, *
    myslím na skutky tvých rukou.
Rozpínám k tobě své ruce, *
    má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

Rychle mě vyslyš, Hospodine, *
    neboť můj duch malátní.
Neskrývej přede mnou svou tvář, *
    ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, *
    vždyť v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, *
    neboť k tobě zvedám svou duši.
Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, *
    k tobě se utíkám.

Pouč mě, abych konal tvou vůli, *
    vždyť ty jsi můj Bůh!
Dobrotivý je tvůj duch, *
    ať mě vede rovným krajem.
Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, *
    ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně!

Ant. Neskrývej přede mnou svou tvář, vždyť v tebe doufám.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5, 8-9

Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Bože, buď naším světlem v temnotách noci a stůj při nás, abychom po klidném spánku s radostí začali nový den ve spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky