USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Práci denní jsme skončili
a k noci se přiblížili,
obraťme svou mysl vzhůru,
k nebeského Krále trůnu,

vděčně jemu děkujíce,
že jeho svatá pravice
chránila mocně od zlého
naši duši, naše tělo,

sílu k práci dodávala,
boje vésti pomáhala,
přivedla v dobrém svědomí
až k dnešního dne skončení.

Znajíce svou vlastní slabost,
prosme ho o jeho milost,
nedostatků doplnění
i vin našich odpuštění.

ŽALMY

1. ant. Buď mi ochrannou skálou, Bože, opevněnou tvrzí k mé záchraně.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 31 (30), 2-17.20-25
Důvěrná prosba v utrpení

Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. (Lk 23, 46)

I (2-9)

K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky, *
    vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sluchu, *
    rychle mě zachraň!
Buď mi ochrannou skálou, *
    opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť ty jsi má skála a má tvrz, *
    pro své jméno mně povedeš a budeš řídit.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, *
    neboť ty jsi mé útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, *
    Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Mimo dobu velikonoční:
Ant. Buď mi ochrannou skálou, Bože, opevněnou tvrzí k mé záchraně.
2. ant. Z hlubin volám k tobě, Hospodine.

Žalm 130 (129)
Z hlubin volám

On spasí svůj lid od hříchů. (Mt 1,21)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, *
    Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn *
    k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, *
    Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, *
    abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina, *
    duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána *
    více než stráže na svítání.

Více než stáže na svítání *
    ať čeká Izrael na Hospodina,
neboť u Hospodina je slitování, *
    hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele *
    ze všech jeho provinění.

2. ant. Z hlubin volám k tobě, Hospodine.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4, 26-27

Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedopusťte, aby vás ovlivnil ďábel.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Pane Ježíši Kriste, tvé jho netlačí a tvé břemeno netíží; přijmi od nás všechno, co jsme vykonali nebo chtěli vykonat, a sejmi z nás starosti a únavu dnešního dne, abychom nočním odpočinkem načerpali nových sil k tvé službě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky