USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

MARIÁNSKÉ ANTIFONY

(Slavná Matko Spasitele | Zdráva buď, Královno nebe | Buď zdráva, Královno, Matko milosrdenství | Pod tvou ochranu se utíkáme | Zdrávas, Maria, milostiplná | Vesel se, nebes Královno | Matko Páně, nebes bráno | Zdráva buď, Panno Maria)

I

Slavná Matko Spasitele,
bráno nebes, hvězdo mořská,
na pomoc přijď svému lidu,
který touží povstat z hříchu.

Přijalas zvěst Gabriela,
porodilas svého Tvůrce,
pannou jsi být nepřestala
– celý vesmír nad tím žasne.

Smiluj se nad hříšným světem.

II

Zdráva buď, Královno nebe,
andělů sbory ctí tebe,
zdráva buď, nebeská bráno,
z níž světu světlo je dáno.

Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, Panno přečistá,
přimluv se za nás u Krista.

III

Buď zdráva, Královno, Matko milosrdenství;
živote náš, radosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnané děti Eviny,
k tobě se s pláčem utíkáme v tomto slzavém údolí.

Obrať k nám své milosrdné oči, orodovnice naše,
a po tomto putování nám ukaž Ježíše,
požehnaný plod svého života.
Ó milostivá, ó přívětivá, svatá Panno Maria!

IV

Pod tvou ochranu se utíkáme,
svatá Boží Rodičko:
neodmítej naše prosby,
když potřebujeme tvou pomoc,
ale vysvoboď nás vždycky z každého nebezpečí,
Panno slavná a požehnaná.

V

Zdrávas, Maria, milostiplná,
Pán s tebou;
požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

Vesel se, nebes Královno, aleluja,
zaplesej, tvorstva koruno, aleluja.

Neb Syn tvůj, jehožs nosila, aleluja,
vpravdě vstal, Kristus, tvá chvála, aleluja.

Z vítězství jeho raduj se, aleluja,
u něho za nás přimluv se, aleluja.

    Může se zpívat též některá z následujících písní:

Místo první mariánské antifony:
Matko Páně, nebes bráno,
hvězdo mořská, vzácná schráno,
přispěj lidu ku pomoci,
aby povstal z hříchů noci.

Příroda to zřela v žasu,
že se zrodil z tebe v času,
jenž ti život ráčil dáti,
panenství ti věčně přáti.

Pozdravením Gabriele
pozdravujem tebe vřele,
ty pak, Panno věčně čistá,
za nás hříšné vzývej Krista.

Místo třetí mariánské antifony:
Zdráva buď, Panno Maria,
ó Královno,
ty jsi Panna ušlechtilá,
ó Královno Maria.

Matka jsi milosrdenství,
ó Královno,
život a pramen radosti,
ó Královno Maria.

Po Bohu naše naděje,
ó Královno,
přímluva tvá nám prospěje,
ó Královno Maria.

K tobě voláme v soužení,
ó Královno,
synové Evy vyhnaní,
ó Královno Maria.

K tobě voláme lkajíce,
ó Královno,
k tobě vzdycháme plačíce,
ó Královno Maria.

V tomto slzavém údolí,
ó Královno,
neopouštěj lid ubohý,
ó Královno Maria.

Ty jsi naše přímluvkyně,
ó Královno,
nás dítek svých zastánkyně,
ó Královno Maria.

Obrať k nám soucitné oči,
ó Královno,
a přispěj nám svou pomocí,
ó Královno Maria.

Po vezdejším putování,
ó Královno,
splň nám naše vroucí přání,
ó Královno Maria.

Ukaž nám Ježíše svého,
ó Královno,
svatý plod života tvého,
ó Královno Maria.

Matko naše milostivá,
ó Královno,
přesladká a dobrotivá,
ó Královno Maria.

    Slaví-li se nešpory za účasti lidu, může se nakonec připojit některá z těchto mariánských antifon, i když se nekonala modlitba před spaním.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky