USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Vždycky se sluší modliti
a nepřestávati,
ve dne v noci prositi,
bez přestání tlouci, volati.

Smiluj se, Pane, když bdíme,
a chraň nás, když spíme,
dej nám ráno povstati
a vesele tebe chváliti.

Sešli své svaté anděly,
by při nás vždy stáli,
dobré připomínali
a před hříchem nás varovali.

Tobě se odevzdáváme,
na tě spoléháme,
tys nás všech mocným Pánem,
slyš nás, když tě prosíme. Amen.

ŽALMY

Ant. Mé tělo bydlí v bezpečí.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 16 (15)
Bůh je mým dědičným podílem

Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolesti smrti. (Sk 2,24)

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. +
    Pravím Hospodinu: »Ty jsi můj Pán. *
    Bez tebe nemám štěstí.«
K svatým, kteří jsou v zemi, *
    jak podivuhodnou mi dal lásku!
Rozmnožují si útrapy, *
    kdo se drží cizích bohů;
nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, *
    přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, *
    ty mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje, *
    mám velikou radost ze svého dědictví!
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, *
    k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli, *
    nezakolísám, když je mi po pravici.

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, *
    i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, *
    nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, +
    u tebe je hojná radost, *
    po tvé pravici je věčná slast.

Ant. Mé tělo bydlí v bezpečí.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5, 23

Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Bože, občerstvi nás posilujícím spánkem, abychom byli zbaveni celodenní únavy a mohli se zítra tělem i duší věnovat tvé službě. Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky