USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Tys, Pane, světlo věčné,
osvěcuj naše srdce temné,
ochraňuj nás této noci
všemohoucí božskou mocí.

Nestačí naše bdění,
nebudeš-li ty bdít nad námi,
Pane Ježíši, náš strážce,
neboť tys mocný ochránce.

Tobě se poroučíme,
všemohoucí náš věčný Pane,
opatruj nás, zachovej nás,
ať tě nikdy nehněváme.

ŽALMY

Ant. Bože, volám k tobě ve dne i v noci.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 88 (87)
Modlitba těžce zkoušeného člověka

Tohle je vaše hodina a vláda temnoty. (Lk 22, 53)

Hospodine, můj Bože, volám ve dne, *
    hořekuji před tebou v noci.
Kéž pronikne k tobě má modlitba, *
    nakloň svůj sluch k mému volání!

Neboť bědami je nasycena má duše *
    a můj život se blíží podsvětí.
Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, *
    jsem jako člověk bez pomoci.
Mezi mrtvými je moje lože, *
    mezi zabitými, kteří leží v hrobě;
na ty už nevzpomínáš, *
    jsou vyloučeni z tvé péče.

Položils mě do hluboké jámy, *
    do temnot a do propastí.
Doléhá na mě tvůj hněv, *
    všechny své přívaly jsi na mě vylil.
Odpudils ode mě známé, +
    zošklivil jsi mě před nimi, *
    jsem v žaláři, nevyváznu!

Mé oko hasne utrpením, +
    denně k tobě, Hospodine, volám, *
    k tobě vztahuji své ruce.
Děláš snad zázraky pro mrtvé, *
    či vstanou lidské stíny a budou tě chválit?
Což se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě, *
    o tvé věrnosti v příbytku mrtvých?
Lze poznat tvé divy v temnotách, *
    tvou milost v kraji zapomnění?

Já však volám k tobě, Hospodine, *
    má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.
Proč mě odmítáš, Hospodine, *
    a přede mnou skrýváš svou tvář?

Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti, *
    vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.
Převalil se přese mě tvůj hněv, *
    zahubily mě tvé hrůzy.
Zaplavují mě ustavičně jako zátopa, *
    koldokola mě obkličují.
Odcizils mi přítele i druha, *
    temnota je mou důvěrnicí.

Ant. Bože, volám k tobě ve dne i v noci.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 14, 7a.9b

Svědčí-li naše nepravosti proti nám, jednej, Hospodine, ke cti svého jména! Tys přece mezi námi, Hospodine, jsme nazváni tvým jménem, neopouštěj nás!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Bože, vyslyš naše prosby na začátku té noci, kdy tvůj Syn ležel v hrobě, a upevni naše spojení s ním; a když jsme se mu stali podobnými křestním ponořením do jeho smrti, dej, ať s ním také vstaneme k novému životu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky