USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

V tento nyní večerní čas
děkuje, Bože, každý z nás
za všeliká dobrodiní,
která nám nehodným činíš.

A také prosíme tebe,
dej nám, ať poznáme sebe,
naše dnešní provinění,
dobrých skutků nečinění.

Bože, litujeme toho:
dnešního dne hříchů mnoho
spáchali jsme proti tobě,
příliš povolili sobě.

Chceme život polepšiti,
ctnosti svaté na se vzíti,
hříchů všech se varovati,
tvou vůli vždycky konati.

ŽALMY

Ant. Bože, ty jsi shovívavý a nejvýš milosrdný.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 86 (85)
Volání o pomoc v tísni

Buď veleben Bůh. On nás těší ve všech našich souženích. (2 Kor 1,3.4)

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, *
    vždyť jsem ubohý a chudý.
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, *
    pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, *
    neboť stále k tobě volám.
Obvesel život svého služebníka, *
    neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, *
    nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.

Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, *
    všimni si hlasu mé snažné prosby.
V den soužení k tobě volám, *
    ty mě přec vyslyšíš!

Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, *
    nic se nepodobá tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, +
    budou se ti klanět, Pane, *
    a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divy, *
    ty jediný jsi Bůh.

Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě, *
    veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem *
    a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mně tvá láska *
    a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši.

Bože, povstali proti mně zpupní lidé +
    a tlupa násilníků mi ukládá o život, *
    neberou na tebe ohled.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, *
    váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, +
    uděl sílu svému služebníku *
    a zachraň syna své služebnice.

Dej mi znamení své přízně, +
    ať to vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, *
    že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.

Ant. Bože, ty jsi shovívavý a nejvýš milosrdný.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5, 9-10

Bůh nás neurčil k tomu, abychom jednou propadli jeho hněvu, ale abychom získali spásu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás umřel, abychom my žili spojeni s ním, ať už živí nebo mrtví.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

Bože, pošli nám osvěžující spánek a dej, ať to, co dobrého jsme svou prací dnes zaseli, zapustí kořeny, roste a zraje pro věčnou žeň. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky