USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách | po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Chvála tobě, Otče věčný,
velebí tě jazyk vděčný,
žes nás stvořil k své podobě,
abychom sloužili tobě.

Chvála tobě, Synu Boží,
věrných duší drahé zboží,
že ses ráčil ponížiti,
nás svou smrtí vykoupiti.

Chvála tobě, Duchu Svatý,
že ráčíš ozdobovati
duši naši dary svými,
všemi ctnostmi šlechetnými.

Za jiná též dobrodiní
duše i těla k spasení
vždy, a zvlášť dnes prokázaná,
věčná chvála budiž vzdána.

Nebo:

Kriste, ty jsi den a světlo,
osvěcuješ noční temno,
věříme, žes Světlo světel,
všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó Pane náš,
této noci buď naše stráž,
ať spočineme v lásce tvé,
dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí
ať srdce dál u tebe bdí,
a ty mocnou chraň pravicí
všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,
zlé úklady od nás vzdaluj,
vykoupil jsi nás krví svou,
buď naší stálou záštitou.

ŽALMY

Ant. Ochrání tě svými perutěmi; nemusíš se bát noční hrůzy.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 91 (90)
Pod ochranou Nejvyššího

Dal jsem vám moc šlapat na hady a štíry. (Lk 10, 19)

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, *
    kdo dlíš ve stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: »Mé útočiště jsi a má tvrz, *
    můj Bůh, v něhož doufám!«

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, *
    ze zhoubného moru.
Ochrání tě svými perutěmi, +
    uchýlíš se pod jeho křídla, *
    štít a pavéza je věrnost jeho.
Nemusíš se bát noční hrůzy, *
    štítu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě, *
    nákazy, jež pustoší o polednách.

I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, *
    k tobě se přece nepřiblíží.
Svýma očima jen můžeš hledět, *
    a spatříš odplatu bezbožníků.
Neboť Hospodin je tvé útočiště: *
    za ochranu zvolil sis Nejvyššího.

Nepřihodí se ti nic zlého *
    a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, *
    aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na svých rukou tě ponesou, *
    abys nenarazil o kámen svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet, *
    šlapat budeš po lvu i draku.

»Vysvobodím ho, protože lne ke mně, *
    ochráním ho, protože zná mé jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, +
    budu při něm v tísni, *
    zachráním ho a oslavím.
Nasytím ho dlouhým věkem *
    a ukáži mu svou spásu.«

Ant. Ochrání tě svými perutěmi; nemusíš se bát noční hrůzy.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 22, 4-5

Budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už vůbec nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

Ve velikonočním triduu a ve velikonočním oktávu se místo zpvěvu po krátkém čtení vkládá antifona –
na Zelený čtvrtek: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti.
na Velký pátek: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
na Bílou sobotu: Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
ve velikonočním oktávu: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

O nedělích a ve velikonočním oktávu:

Vyslyš, Bože, naši modlitbu na konci dnešního dne, kdy jsme slavili památku Kristova vzkříšení: zbav nás všeho zlého, abychom si v klidu odpočinuli a ráno začali nový den tvou chválou. Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

Ve velikonočním triduu a o slavnostech mimo neděli:

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky