USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

V NEDĚLE A SLAVNOSTI po prvních nešporách| po druhých nešporách |
V PONDĚLÍ | V ÚTERÝ | VE STŘEDU | VE ČTVRTEK | V PÁTEK

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
Aleluja (v době postní se vynechává).

Doporučuje se chvíli zpytovat svědomí – úkon kajícnosti.

HYMNUS

Již se přiblížil čas noční,
chvála tobě, Bože věčný,
že jsi nás dne minulého
zachoval od všeho zlého.

Před tebou nic skryté není,
odpusť naše provinění,
uchovej nás této noci
od všech neštěstí svou mocí.

Postav k nám svaté anděly,
aby nad námi stráž měli,
dej libý a pokojný sen,
zlá myšlení od nás zažeň.

Abychom, až den vrátí se
a noc sluncem zaplaší se,
za tvá mnohá dobrodiní
vzdávali díkůčinění.

Nebo:

Kriste, ty jsi den a světlo,
osvěcuješ noční temno,
věříme, žes Světlo světel,
všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó Pane náš,
této noci buď naše stráž,
ať spočineme v lásce tvé,
dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí
ať srdce dál u tebe bdí,
a ty mocnou chraň pravicí
všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,
zlé úklady od nás vzdaluj,
vykoupil jsi nás krví svou,
buď naší stálou záštitou.

ŽALMY

1. ant. Smiluj se nade mnou, Bože, a slyš mou prosbu.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 4
Poděkování

Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z mrtvých. (Sv. Augustin)

Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, *
    tys mě v soužení vysvobodil,
smiluj se nade mnou *
    a slyš mou prosbu!
Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? *
    Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; *
    Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Třeste se a nehřešte, *
    na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!
Spravedlivé oběti přinášejte *
    a důvěřujte v Hospodina!
Mnoho lidí říká: »Kdo nám ukáže dobro?« *
    Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Do mého srdce jsi vložil větší radost, *
    než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.
Usínám klidně, sotva si lehnu, +
    vždyť ty sám, Hospodine, *
    dáváš mi přebývat v bezpečí!

Mimo dobu velikonoční:
Ant. Smiluj se nade mnou, Bože, a slyš mou prosbu.
2. ant. V nočních hodinách velebte Hospodina.

Žalm 134 (133)
Večerní modlitba ve svatyni

Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. (Zj 19, 5)

Nuže, velebte Hospodina, *
    všichni Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě *
    v nočních hodinách.
Zvedněte ruce ke svatyni *
    a velebte Hospodina!

Požehnej ti Hospodin ze Siónu, *
    neboť on učinil nebe i zemi.

Ant. V nočních hodinách velebte Hospodina.
V době velikonoční: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 6, 4-7

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh. Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci! Opakuj je svým synům, mluv o nich, když budeš přebývat doma, když budeš na cestách, když budeš ležet i stát.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, * do tvých rukou svěřuji svůj život. Sláva Otci. Bože.

Ve velikonočním oktávu se místo zpěvu po krátkém čtení vkládá antifona –
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Aleluja.

V době velikonoční:
O. Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. * Aleluja, aleluja. Bože.
V. Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bože.

SIMEONOVO KANTIKUM

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

Kantikum

Lk 2, 29-32

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka *
    podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
    kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, *
    a k slávě tvého izraelského lidu.

Ant. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. (V době velikonoční Aleluja.)

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Modleme se.

O nedělích a ve velikonočním oktávu:
Bože, buď s námi po celou tuto noc a ráno nás probuď do nového dne, zasvěceného radostné oslavě Kristova vzkříšení. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

Ve velikonočním triduu a o slavnostech mimo neděli:
Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.

    Nakonec se říká, i dyž se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
O. Amen.

    Následuje mariánská antifona.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky