Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

    Nedeľné kompletórium po prvých alebo po druhých vešperách možno zobrať aj mimo nedieľ a slávností, najmä ak niekto chce recitovať kompletórium spamäti.

Ant. 1 Pane, zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 4
Poďakovanie

Podivuhodným urobil Pán toho, ktorého vzkriesil z mŕtvych. (Sv. Augustín)

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. *
    V súžení si mi uľavil.
Zmiluj sa nado mnou *
    a vyslyš moju modlitbu.

Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? *
    Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; *
    Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

Hneváte sa, ale nehrešte; †
    uvažujte vo svojom srdci, *
    rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.
Obetujte pravú obetu *
    a dôverujte Pánovi.

Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ *
    Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.
Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, *
    než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
V pokoji sa ukladám a usínam, *
    lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Ant. Pane, zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

Ant. 2 Aj v noci zvelebujte Pána.

Žalm 134
Večerná modlitba v chráme

Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. (Zjv 19, 5)

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, *
    čo bdiete v noci v dome Pánovom.
Zdvíhajte svoje ruky k svätyni *
    a zvelebujte Pána.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, *
    ktorý stvoril nebo i zem.

Ant. Aj v noci zvelebujte Pána.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Dt 6, 4-7

Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnej oktáve namiesto responzória sa hovorí antifóna: Toto je deň, ako je vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

    V nedeľu a vo Veľkonočnej oktáve:

Prosíme ťa, Bože, buď s nami celú túto noc, aby sme ráno mohli vstať a radostne sláviť vzkriesenie tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

    Na slávnosti mimo nedieľ:

Prosíme ťa, Bože, navštív náš príbytok a vzdiaľ od nás úklady nepriateľa; nech v ňom bývajú tvoji svätí anjeli, nech nás chránia v pokoji a tvoje požehnanie nech je stále nad nami. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky