Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 31, 1-6
Dôverná modlitba v súžení

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. (Lk, 23, 46)

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; *
    vysloboď ma, veď si spravodlivý.
Nakloň ku mne svoj sluch, *
    ponáhľaj sa a zachráň ma.
Buď mi skalou útočišťa, *
    opevneným hradom mojej spásy.

Veď ty si moja sila a moje útočište, *
    pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, *
    lebo ty si moja sila.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; *
    ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Ant. Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom.

Ant. 2 Z hlbín volám k tebe, Pane.

Žalm 130
Volanie z hlbín

On vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1, 21)

Z hlbín volám k tebe, Pane; *
    Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch *
    k mojej úpenlivej prosbe.

Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, *
    Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý *
    a my ti chceme v bázni slúžiť.
Spolieham sa na teba, Pane, *
    moja duša sa spolieha na tvoje slovo;
moja duša očakáva Pána *
    väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu *
    nech očakáva Izrael Pána.
Lebo u Pána je milosrdenstvo *
    a hojné vykúpenie.
On sám vykúpi Izraela *
    zo všetkých jeho neprávostí.

Ant. Z hlbín volám k tebe, Pane.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. Ef 4, 26-27

Nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nenechávajte miesto diablovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

Pane, Ježišu Kriste, ty si tichý a pokorný srdcom a ponúkaš svojim nasledovníkom ľahké bremeno a príjemné jarmo; prijmi naše dobré úmysly a skutky tohto dňa a daruj nám pokojný odpočinok, aby sme ti mohli ešte lepšie slúžiť. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky