Ordinárium

INVITATÓRIUM | RANNÉ CHVÁLY | POSV. ČÍTANIE | VEŠPERY | KOMPLETÓRIUM

V NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách | po druhých vešperách |
V PONDELOK | V UTOROK | V STREDU | VO ŠTVRTOK | V PIATOK

V. Bože, príď mi na pomoc.
R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

    Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v omši.

HYMNUS

PSALMÓDIA

    Nedeľné kompletórium po prvých alebo po druhých vešperách možno zobrať aj mimo nedieľ a slávností, najmä ak niekto chce recitovať kompletórium spamäti.

Ant. Svojimi krídlami ťa zacloní, nebudeš sa báť nočnej hrôzy.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

Žalm 91
Pod ochranou Najvyššieho

Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. (Lk 10, 19)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
    a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: †
    ”Ty si moje útočište a pevnosť moja; *
    v tebe mám dôveru, Bože môj.”

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *
    a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní *
    a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom, *
    nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne, †
    ani moru, čo sa tmou zakráda, *
    ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce †
    a desaťtisíce po tvojej pravici, *
    teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *
    a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán, *
    za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie *
    a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
    aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, *
    aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *
    leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *
    ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †
    a budem pri ňom v súžení, *
    zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom *
    a ukážem mu svoju spásu.

Ant. Svojimi krídlami ťa zacloní, nebudeš sa báť nočnej hrôzy.
Vo Veľkonočnom období: Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Zjv 22, 4-5

Budú hľadieť na Pánovu tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

R. Do tvojich rúk, Pane, * Porúčam svojho ducha. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Porúčam svojho ducha. Sláva Otcu. Do tvojich.

    Vo Veľkonočnom trojdní a vo Veľkonočnej oktáve namiesto responzória sa berie antifóna: Kristus sa stal pre nás poslušným, alebo: Toto je deň, ako je vo vlastnej časti liturgického obdobia.
    Vo Veľkonočnom období:

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, * Aleluja, aleluja. Do tvojich.
V. Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. * Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Do tvojich.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Modlime sa.

    V nedeľu a vo Veľkonočnej oktáve:

Bože, dnešným dňom sme oslávili tajomstvo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista; pokorne ťa prosíme: daruj nám svoj pokoj, chráň nás pri odpočinku od všetkého zla a daj, aby sme ráno s radosťou vstali a mohli ti spievať pieseň chvály. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Vo Veľkonočnom trojdní a na slávnosti mimo nedieľ:

Prosíme ťa, Bože, navštív náš príbytok a vzdiaľ od nás úklady nepriateľa; nech v ňom bývajú tvoji svätí anjeli, nech nás chránia v pokoji a tvoje požehnanie nech je stále nad nami. Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

    Potom nasleduje požehnanie (aj keď recituje jednotlivec):

Pokojnú noc a vytrvalosť v dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.
R. Amen.

    Nasleduje niektorá z mariánskych antifón.

HTML © Juraj Vidéky