Informácie | O programe (podrobnejšie)

^ O programe | ^^ Informácie | Úlohy >>

Ako to funguje (podrobnejšie)

Na základe vstupných parametrov sa program rozhodne, ktorú z úloh ide riešiť. Vo väčšine z úloh je potrebné analyzovať rok, a to podľa (pohyblivého) dátumu veľkonočnej nedele, ktorá určuje ostatné liturgické obdobia. Presnejšie, vykonajú sa nasledujúce kroky:

 1. Zistí sa aktuálny dátum.
 2. Pre daný rok sa spustí funkcia analyzuj_rok(), ktorá naplní štruktúru pre daný (kalendárny) rok, ktorá obsahuje dátumy najvýznamnejších medzníkov liturgického roka v danom kalendárnom roku a charakteristiky roka. Medzníkmi pre účely programu sú:
  1. Krst Krista Kráľa (1. nedeľa v období „cez rok“, ktorou sa končí Vianočné obdobie),
  2. Popolcová streda (začína sa Pôstne obdobie),
  3. Veľkonočná nedeľa (končí sa Pôstne obdobie a začína sa Veľkonočné obdobie),
  4. Nanebovstúpenie Pána (končí sa 1. časť veľkonočného obdobia), Zoslanie Ducha Svätého (končí sa celé Veľkonočné obdobie a pokračuje Cezročné obdobie),
  5. Prvá adventná nedeľa (končí sa Cezročné obdobe, začína Adventné obdobie),
  6. Sviatok Svätej rodiny.
  Ostatné pohyblivé slávenia sa ľahko vypočítajú podľa medzníkov, napr.:
  1. Kvetná nedeľa: 7 dní pred Veľkonočnou nedeľou (podobne Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočný pondelok, Nedeľa vo Veľkonočnej oktáve),
  2. Najsvätejšej Trojice: 7 dní po Zoslaní Ducha Svätého,
  3. Najsvätejšieho Tela a Krvi: 11 dní po Zoslaní Ducha Svätého,
  4. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: 19 dní po Zoslaní Ducha Svätého.
  Charakteristikami roka sú:
  1. či je rok priestupný,
  2. písmeno liturgického roka, ktorý začína Prvou adventnou nedeľou kalendárneho roka,
  3. nedeľné písmeno/písmená (niekedy nedeľná litera),
  4. poradové číslo týždňa obdobia „cez rok“, v ktorom začína Pôstne obdobie (teda v ktorom je Popolcová streda),
  5. poradové číslo týždňa obdobia „cez rok“, ktorý nasleduje po Nedeli Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí Veľkonočné obdobie.
 3. Pre daný dátum sa spustí funkcia rozbor_dna(), ktorá naplní štruktúru pre každý deň údajmi jednak kalendárnymi (deň v týždni, poradie dňa v roku), „dvak“ liturgickými (liturgický rok, liturgické obdobie, týždeň žaltára, poradové číslo slávenia podľa č. 59 Všeobecných smerníc o liturgickom roku a o kalendári, či je slávenie prikázaným sviatkom, napokon prípadné vlastné meno slávenia),
 4. Podľa takto pripravených štruktúr sa ľahko vygeneruje stránka s aktuálnymi údajmi (dátum, mesiac, roky).

Informácie o jednotlivom dni

Pre generovanie informácie o jednotlivom dni (bez určenej modlitby) vyzerá postup programu takto: spustí funkciu rozbor_dna() pre daný deň a výsledok zobrazí. Spomínaná funkcia rozbor_dna() je jednou z kľúčových funkčností aplikácie, preto sa jej budem venovať trošku podrobnejšie.

Vytvorenie modlitby

Pre generovanie modlitby vyzerá postup programu takto:

Náčrt ostatnej funkčnosti

Pre generovanie tabuľky pohyblivých slávení vyzerá postup programu takto: Podobne sa generuje aj analýza roka, kde sa naviac generujú aj tlačidlá pre nasledujúci a predchádzajúci rok.

Autor programovej časti © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.