Informácie | O textoch

^ Informácie | Kódovanie textov >>

Texty z breviára

Texty použité na stránkach sú podľa textu Spočiatku som texty prepisoval sám, a to z jednozväzkového diela Liturgia hodín, Typis Polyglottis Vaticanis 19??, neskôr – po zapožičaní 4-zväzkového breviára – z týchto 4 zväzkov. Niektoré texty v elektronickej podobe poskytlo vydavateľstvo Serafín, za čo mu úprimne ďakujem. Práve tieto texty napomohli štartu celého projektu.

Od júla 2003, keď som na stránku umiestnil prosbu o pomoc pri prepisovaní textov do elektronickej podoby, boli postupne prevedené do elektronickej podoby texty pre modlitby cez deň a posvätné čítania (či už prepisovaním alebo skenovaním a následnou prípadnou korekciou chýb skenera). Ďakujem všetkým, ktorí bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase prepísali či iným spôsobom do elektronickej podoby preniesli akúkoľvek, i malú časť, textov 4-zväzkoveho kňazského breviára. Ich zoznam sa nachádza na tomto mieste (nie všetci, ktorí boli nápomocní, sú v zozname uvedení).

Text dvoch dokumentov (Všeobecné smernice o liturgii hodín, Všeobecné smernice o liturgickom roku a o kalendári) sú prevzaté z diela Liturgia hodín podľa rímskeho obradu I., Typis Polyglottis Vaticanis 1986.

Všetky texty bolo potrebné hypertextovo spracovať. Boli popridávané špeciálne kotvy, ktoré označujú začiatok a koniec špecifickej pasáže modlitby, napr. antifónu liturgického obdobia alebo vlastné prosby nejakej slávnosti. Tieto kódy sú v samotnom HTML kóde vsunuté do poznámok, napr. <!--{BEGIN:kód_kotvy}--> pre začiatok a <!--{END:kód_kotvy}--> pre koniec pasáže. Jedná sa vlastne o akési označkovanie textov modlitieb na spôsob XML, ktoré som však v čase vzniku stránok nepoznal. Práve na základe značiek-kotiev program generuje text modlitby.

Ostatné texty

Všetky ostatné texty (vysvetlenia k modlitbám, popis funkčnosti, otázky a odpovede, atď.) nachádzajúce sa na týchto stránkach, ak nie je uvedené inak, sú dielom autora stránok, a teda plnú zodpovednosť za ich obsah nesie autor stránok.

Chyby v textoch

Ak sa vyskytnú akékoľvek chyby (preklepy, logické chyby, chyby programu), kontaktujte prosím autora.


Autor hypertextového spracovania © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.