USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE – Kompletář

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci, jako byla.

V_době postní se Aleluja vynechává.

Doporučuje se vykonat zpytování svědomí. Při společné modlitbě se může na toto místo vložit úkon kajícnosti jako v úvodních mešních obřadech.

HYMNUS

Následuje hymnus uvedený pro jednotlivé dny v žaltáři nebo následující:

Kriste, ty jsi den a světlo,
osvěcuješ noční temno,
věříme, žes Světlo světel,
všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó_Pane náš,
této noci buď naše stráž,
ať spočineme v_lásce tvé,
dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí
ať srdce dál u_tebe bdí,
a ty mocnou chraň pravicí
všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,
zlé úklady od nás vzdaluj,
vykoupil jsi nás krví svou,
buď naší stálou záštitou.

ŽALMY

O_nedělích a slavnostech se po 1. nešporách říkají žalmy 4 a 134 (133) a po 2. nešporách žalm 91 (90).
Také ve dnech v oktávu Narození Páně se říkají nedělní žalmy: buď jako po 1. nešporách, nebo jako po 2. nešporách.
V_ostatních dnech se říkají žalmy se svými antifonami tak, jak jsou pro jednotlivé dny v žaltáři. Připouští se však konat každý den modlitbu před spaním jako po 1. nebo 2. nedělních nešporách.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Po žalmech následuje krátké čtení z Písma svatého, jehož text je pro každý den uvedený v žaltáři hned po žalmech.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Na krátké čtení navazuje vždy stejný responsoriální zpěv; opakuje se každý den v žaltáři.
Ve velikonočním triduu a oktávu se místo zpěvu po krátkém čtení vkládá antifona –
na Zelený čtvrtek: Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti.
na Velký pátek: Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.
na Bílou sobotu: Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
ve velikonočním oktávu: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

SIMEONOVO KANTIKUM

Následuje kantikum z evangelia Nyní můžeš, Pane, propustit se svou antifonou; opakuje se každý den v žaltáři.

Kristus, světlo národů a sláva Izraele

Lk 2,29-32

{v}29{/v}Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka{x}

podle svého slova v_pokoji,

{v}30{/v}neboť moje oči uviděly tvou spásu,{x}

{v}31{/v}kterou jsi připravil pro všechny národy:

{v}32{/v}světlo k_osvícení pohanům,{x}

a k_slávě tvého izraelského lidu.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Potom se říká modlitba uvedená pro každý den v žaltáři.
Začíná výzvou Modleme se a končí kratším zakončením.
Odpovídá se na ni: Amen.

ZAKONČENÍ

Nakonec se říká, i_když se někdo modlí sám:

Dej nám, Bože, pokojnou noc
a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém
až do konce.

Amen.

Připojí se některá ze závěrečných mariánských antifon.

Text © Česká biskupská konference, 2018