USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE | RANNÍ CHVÁLY | MODLITBA SE ČTENÍM | NEŠPORY | KOMPLETÁŘ

MARIÁNSKÉ ANTIFONY

(Slavná Matko Spasitele | Zdráva buď, Královno nebe | Buď zdráva, Královno, Matko milosrdenství | Pod tvou ochranu se utíkáme | Zdrávas, Maria, milostiplná | Vesel se, nebes Královno | Matko Páně, nebes bráno | Zdráva buď, Panno Maria)

I

Slavná Matko Spasitele,

bráno nebes, hvězdo mořská,

na pomoc přijď svému lidu,

který touží povstat z_hříchu.

Přijalas zvěst Gabriela,

porodilas svého Tvůrce,

pannou jsi být nepřestala

– celý vesmír nad tím žasne.

Smiluj se nad hříšným světem.

II

Zdráva buď, Královno nebe,

andělů sbory ctí tebe,

zdráva buď, nebeská bráno,

z_níž světu světlo je dáno.

Plesej, Panno oslavená,

nade všechny vyvolená,

zdráva buď, Panno přečistá,

přimluv se za nás u_Krista.

III

Buď zdráva, Královno, Matko milosrdenství;

živote náš, radosti a naděje naše, buď zdráva!

K_tobě voláme, vyhnané děti Eviny,

k_tobě se s_pláčem utíkáme v_tomto slzavém údolí.

Obrať k_nám své milosrdné oči, orodovnice naše,

a po tomto putování nám ukaž Ježíše,

požehnaný plod svého života.

Ó_milostivá, ó_přívětivá, svatá Panno Maria!

IV

Pod tvou ochranu se utíkáme,

svatá Boží Rodičko:

neodmítej naše prosby,

když potřebujeme tvou pomoc,

ale vysvoboď nás vždycky z_každého nebezpečí,

Panno slavná a požehnaná.

V

Zdrávas, Maria, milostiplná,

Pán s_tebou;

požehnaná tys mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i_v hodinu smrti naší. Amen.

Může se zpívat též některá z_následujících písní:

Místo první mariánské antifony:

Matko Páně, nebes bráno,

hvězdo mořská, vzácná schráno,

přispěj lidu ku pomoci,

aby povstal z_hříchů noci.

Příroda to zřela v_žasu,

že se zrodil z_tebe v_času,

jenž ti život ráčil dáti,

panenství ti věčně přáti.

Pozdravením Gabriele

pozdravujem tebe vřele,

ty pak, Panno věčně čistá,

za nás hříšné vzývej Krista.

Místo třetí mariánské antifony:

Zdráva buď, Panno Maria,

ó_Královno,

ty jsi Panna ušlechtilá,

ó_Královno Maria.

Matka jsi milosrdenství,

ó_Královno,

život a pramen radosti,

ó_Královno Maria.

Po Bohu naše naděje,

ó_Královno,

přímluva tvá nám prospěje,

ó_Královno Maria.

K_tobě voláme v_soužení,

ó_Královno,

synové Evy vyhnaní,

ó_Královno Maria.

K_tobě voláme lkajíce,

ó_Královno,

k_tobě vzdycháme plačíce,

ó_Královno Maria.

V_tomto slzavém údolí,

ó_Královno,

neopouštěj lid ubohý,

ó_Královno Maria.

Ty jsi naše přímluvkyně,

ó_Královno,

nás dítek svých zastánkyně,

ó_Královno Maria.

Obrať k_nám soucitné oči,

ó_Královno,

a přispěj nám svou pomocí,

ó_Královno Maria.

Po vezdejším putování,

ó_Královno,

splň nám naše vroucí přání,

ó_Královno Maria.

Ukaž nám Ježíše svého,

ó_Královno,

svatý plod života tvého,

ó_Královno Maria.

Matko naše milostivá,

ó_Královno,

přesladká a dobrotivá,

ó_Královno Maria.

V_době velikonoční:

Vesel se, nebes Královno, aleluja,

zaplesej, tvorstva koruno, aleluja.

Neb Syn tvůj, jehožs nosila, aleluja,

vpravdě vstal, Kristus, tvá chvála, aleluja.

Z_vítězství jeho raduj se, aleluja,

u_něho za nás přimluv se, aleluja.

Slaví-li se nešpory za účasti lidu, může se nakonec připojit některá z_těchto mariánských antifon, i_když se nekonala modlitba před spaním.

Text © Česká biskupská konference, 2018