SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,

přijď do srdce všech věrných svých

a naplň je svou milostí,

vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Ty se nazýváš Těšitel,

Bůh nejvyšší nám tebe dal,

tys pramen živý, lásky žár,

pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera,

prst pravice jsi Otcovy,

ty jsi ten Otcem slíbený,

správně dáváš nám promlouvat.

V_duši světlo nám rozžehni

a do srdce nám lásku vlej

a naše tělo ubohé

stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň

a ve světě svůj nastol mír,

nás cestou správnou vždycky veď,

ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát,

dej vyznávat nám Ježíše

a tobě, Otci i_Synu

vírou se vždy víc otvírat.

Už, tvůrčí Duchu Svatý, přijď

nitra svých věrných navštívit

a naplň Boží milostí

hruď naši, kterou stvořil jsi.

Ty Těšitel jsi nazýván,

dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,

zdroj živý, láska, oheň v_ní

a posvěcení duchovní.

Tys dárce darů sedmerých,

prst Boží v_dílech veškerých,

jsi slavný slib, jejž Otec dal,

jímž ústa řečí požehnal.

Zažehni světlo v_myšlení,

svou láskou srdce prožehni,

v_čem tělo klesá slabostí,

tam daruj síly milosti.

Odpůrce zažeň do dáli

a uděl nám mír trvalý,

ať se vždy pod tvým vedením

vyhneme vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát,

líp jeho Syna poznávat

a v_tebe, Duchu od obou,

vždy věřit s_myslí pokornou. Amen.

Nebo (Kancionál č. 423):

Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k_nám

a navštiv myslí našich chrám,

z_výsosti nebes zavítej,

do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, láskyplný dech,

tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,

prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,

ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v_mysli rozžehnout,

vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod vedením tvým

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

a Syna jeho milovat

a v_tebe, Duchu Svatý, zas

důvěřovati v_každý čas. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě, aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Nad apoštoly se ukázaly jazyky jako z_ohně; a všichni byli naplněni Duchem Svatým, aleluja. Žalm 147,1-11

Ant. 3 Duch Svatý, který vychází od Otce, zjeví Kristovu slávu, aleluja. Kantikum Zj 15,3-4

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,11

Když sídlí ve vás Duch toho, který z_mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z_mrtvých Krista Ježíše, probudí k_životu i_vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Připomene vám všechno, co jsem vám řekl. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v_nich oheň své lásky; ty jsi shromáždil národy v_jednotě víry, i_když každý z_nich mluví jiným jazykem, aleluja.

PROSBY

Když se naplnily dny letnic, seslal Bůh z_nebe na apoštoly Svatého Ducha. Oslavujme tedy Boha s_velikou radostí, vzývejme ho a prosme:

Sešli svého Ducha a obnov svět.

Bože, tys na počátku stvořil nebe a zemi a v_plnosti času jsi všechno obnovil v_Kristu,

svým Duchem neustále obnovuj svět, aby došel spásy.

Sešli svého Ducha a obnov svět.

Tys vdechl do tváře Adamovy dech života,

vdechni svého Ducha své církvi, aby z_něho žila, obnovovala se a oživovala svět.

Sešli svého Ducha a obnov svět.

Osvěcuj světlem svého Ducha všechny lidi a rozptyluj temnotu dnešního světa,

aby se nenávist změnila v_lásku, bolest v_radost a války ve vytoužený mír.

Sešli svého Ducha a obnov svět.

Zavlaž lidstvo vodou milosti svého Ducha, tekoucí z_boku Kristova,

a zbav naši zemi trnů zla.

Sešli svého Ducha a obnov svět.

Ty uvádíš lidi skrze Ducha Svatého do života a do slávy,

láskou Ducha Svatého doveď také zemřelé do nebeské vlasti.

Sešli svého Ducha a obnov svět.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš každoročně v_období padesáti dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší spásy; nepřestávej sesílat dary svého Svatého Ducha, aby tě lidé všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Duch Páně naplňuje celý svět; pojďme, klanějme se, aleluja!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Otče náš, milý Pane,

dej nám Ducha Svatého,

prosíme, ať se stane

pro Krista, Syna tvého:

Ať nás učí božského

zákona pravdu znáti,

proroctví falešného

pilně se vystříhati.

Kriste, jenž jsi svým věrným

seslal Ducha Svatého,

před věky vyvoleným,

od Otce nebeského,

račiž nám této chvíle

téhož Ducha seslati,

abychom mohli tebe

správně v_slovu poznati.

Ó_milý Duchu Svatý,

rač naším hostem býti,

jenž jsi v_darech bohatý,

nemeškej k_nám přijíti.

Spravuj jazyk k_mluvení,

dej pravé naučení,

nachyl uši k_slyšení,

zapal srdce k_věření.

Svatý Duchu, sestup k_nám,

dej své světlo temnotám,

v_jasu lásky nech nás žít.

Štědrý otče ubohých,

dárce darů přemnohých,

přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host,

žij nám v_srdci pro radost,

pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,

osvěž naši zprahlou pouť,

setři slzy z_našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj

věrným srdcím, pamatuj

na nás, k_nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi

ubozí a ztracení,

kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z_nás hříchy, stopy vin,

dej svou svěžest žíznivým,

vyhoj z_bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej,

z_lhostejnosti pomáhej,

odveď ze zcestí a chraň.

Veď nás k_ctnostem, nauč nás

dobrem naplňovat čas,

svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit

šťastnou smrt. A dej nám žít

věčnou radost před Bohem. Amen.

Nebo (Kancionál č. 422):

Přijď, ó_Duchu přesvatý,

rač paprsek bohatý

světla svého v_nás vylít.

Přijdi, Otče nebohých,

dárce darů přemnohých,

rač nám mysli osvítit.

Božský Utěšiteli,

něžný duší příteli,

rač nás mile zotavit.

V_práci libý pokoji,

smiřiteli v_rozbroji,

rač nás v_pláči utišit.

Světlo duši blažící,

srdce v_tebe věřící

rač milostně naplnit.

Člověk bez tvé pomoci

slábne a je bez moci,

vše mu může uškodit.

Viny z_našich duší smaž

a vyprahlá srdce svlaž,

raněné rač vyhojit.

Srovnej, co je zkřivené,

zahřej, co je studené,

a nedej nám zabloudit.

Rač nás, v_tebe věříci,

vroucně tebe prosící,

dary sedmi podělit.

Uděl v_ctnosti prospěchu,

v_smrti dodej útěchu

a dej v_radost věčnou vjít.

Ant. 1 Jak dobrý a milý je, Bože, tvůj Duch, který v_nás přebývá! Aleluja.

Ant. 2 Prameny a všechno, co se hýbe ve vodách, velebte Pána, aleluja.

Ant. 3 Apoštolové hlásali cizími jazyky velké Boží skutky, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 5,30-32

Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i_Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Všichni byli naplněni Duchem Svatým. {*} Aleluja, aleluja.

Všichni byli naplněni Duchem Svatým. {*} Aleluja, aleluja.

Začali mluvit cizími jazyky. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Všichni byli naplněni Duchem Svatým. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, aleluja.

PROSBY

Kristus Pán dal život své církvi sesláním Ducha Svatého. Prosme tedy v_pevné naději:

Pane, obnov tvář země.

Pane Ježíši, tys byl povýšen na kříž a z_tvého boku vytryskl proud vody živé,

pošli nám oživujícího Ducha.

Pane, obnov tvář země.

Byls oslaven po pravici Boží a předal jsi učedníkům Otcův dar,

pošli Ducha, aby on sám obnovil svět.

Pane, obnov tvář země.

Tys dal apoštolům vdechnutím Ducha Svatého moc odpouštět hříchy,

pošli Ducha, ať zničí ve světě hřích.

Pane, obnov tvář země.

Přislíbil jsi Svatého Ducha, aby nás všemu naučil a připomenul nám všechna tvá slova,

pošli Ducha, aby nám vysvětloval pravdy víry.

Pane, obnov tvář země.

Tys řekl, že pošleš Ducha pravdy, aby o_tobě vydával svědectví,

pošli Ducha, aby z_nás učinil tvé věrohodné svědky.

Pane, obnov tvář země.

MODLITBA

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o_to

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Duch Páně naplňuje celý svět, aleluja. Žalm 110,1-5.7

Ant. 2 Upevňuj, Bože, co jsi v_nás vykonal, aleluja. Žalm 114

Ant. 3 Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit, aleluja. Kantikum Srov. Zj 19,1-2.5-7

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,3-6

Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Duch Páně naplňuje celý svět. {*} Aleluja, aleluja.

Duch Páně naplňuje celý svět. {*} Aleluja, aleluja.

Všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k_lidem všech jazyků. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Duch Páně naplňuje celý svět. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. O_letnicích se Duch Svatý zjevil apoštolům v_ohni a naplnil je svými dary; poslal je do celého světa hlásat evangelium a vydávat svědectví: Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen, aleluja.

PROSBY

Bůh Otec shromažďuje skrze Krista svou církev ze všech národů světa. S_jásotem ho prosme:

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Bože, ty chceš všechny, kdo nesou jméno Kristovo, shromáždit jedním křtem v_Duchu Svatém,

učiň, ať jsou křesťané jedno srdce a jedna duše.

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Ty chceš naplnit Duchem celý svět,

pomoz všem lidem, aby budovali svět pokojně a spravedlivě.

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Bože, Otče všech, ty chceš své rozptýlené syny sjednotit ve vyznávání jedné víry,

osvěť celý svět milostí Svatého Ducha.

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Ty skrze Ducha obnovuješ všechno;

prosíme tě: uzdrav nemocné, potěš zarmoucené a všem uděl spásu.

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Skrze Ducha jsi vzkřísil svého Syna z_mrtvých,

dej našim smrtelným tělům život, který nekončí.

Sešli své církvi Svatého Ducha.

Na prepustenie sa hovorí:

Iďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočné obdobie. Po nedeli Ducha Svätého sa začína cezročné obdobie. Kompletórium je ako na danom mieste.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

Zavítej k_nám, Duchu Svatý,

s_Otcem, Synem též’ podstaty,

a rozlej se v_srdcích našich

v_darech spasení nejdražších.

Mysl nám vírou osvěcuj

a vůli láskou rozněcuj,

paměť upevňuj v_naději,

svědomí v_stálém pokoji.

V_úmyslu dobrém utvrzuj,

srdce čistotou korunuj,

žádosti řiď svatou bázní,

těla bujnost zkrocuj kázní.

Nad smysly panovati dej,

rouchem ctnosti je odívej,

ať vše, co se tobě líbí,

činí, mluví, slyší, vidí.

ŽALMY

Ant. dopoledne Duch Svatý naplnil srdce apoštolů a zapálil v_nich oheň své lásky, aleluja.

Ant. v poledne Rozmnož v_nás, Pane, svou víru a osvěť nás světlem Ducha Svatého, aleluja.

Ant. odpoledne Duch vašeho Otce bude mluvit skrze vás, aleluja.

Přímluvce, Duch Svatý, aleluja,

ten vás naučí všemu, aleluja.

Duch Svatý vám připomene všechno, aleluja,

co jsem vám řekl já, aleluja.

Apoštolové byli naplněni Duchem Svatým, aleluja,

a hlásali velké Boží skutky, aleluja.

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,13

Všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v_jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

V poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tit 3,5b-7

Bůh nás ze svého milosrdenství spasil v_koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás vylil v_hojnosti skrze našeho spasitele, Ježíše Krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí – dostali jako dědictví vytoužený věčný život.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,21-22

Bůh upevňuje nás i_vás, abychom byli vždycky spojeni s_Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.

MODLITBA

Prosíme tě, všemohoucí Bože, ať na nás spočine světlo tvé slávy; upevni svým Svatým Duchem a naplň bohatstvím jeho darů všechny, kdo se působením tvé milosti narodili k_věčnému životu. Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba se čtením

HYMNUS

Těšiteli, Duchu Svatý,

ty jsi pro nás v_darech božských

Dárce bohatý;

dej, ať s_tebou dnes hodujeme,

z_darů tvých se vždy radujeme,

tebe chválíme.

Tys Otci i_Synu rovný,

v_božské slavné osobě své

nestižitelný,

svrchovaná, věčná dobrota,

původce nového života,

v_darech štědrota.

Všichni Otcem vyvolení

jsou tebou znovuzrození,

Krista účastní,

v_jeho krvi, kterou vyléval,

když sebe za ně na smrt vydal,

je očišťoval.

Ty dáváš svým víru pravou,

život nový, tou předivnou

božskou mocí svou,

by v_Kristu jsouce vkořeněni

a v_lásce svaté založeni,

s_ním účast měli.

Svaté světlo, vzácný plamen,

jímž byl seslán oheň na zem

učedníkům Kristovým,

plní srdce, vnuká slova,

vybízí rty, srdce znova

k_chvalozpěvům děkovným.

Ty jsi dárce i_dar skvoucí,

všechno dobro našich srdcí,

naplň srdce láskou vroucí,

aby náš ret ve dne, i_v_noci

zazníval jen k_chvále tvé.

Očisti nás od všech provin

ty, jenž jsi k_nám shovívavým,

dej nám s_nitrem v_Kristu novým

k_dokonalým darům mnohým

blaho nepomíjivé. Amen.

Nebo:

Ty jsi sladkou písní lásky

a svatou písní,

která věčně zní kol trůnu

trojjediného Boha,

která čistý souzvuk všech bytostí

v_sobě pojí.

Souzvuk, jenž s_hlavou pojí údy

a každý v_něm skrytý

smysl svého bytí

blaženě nachází

a s_jásotem vyzařuje,

uvolněn tvým prouděním:

Duchu Svatý – věčný jásote!

Ant. 1Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde, aleluja. Žalm 104, I

Ant. 2Najednou se ozval z_nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, aleluja. Žalm 104, II

Ant. 3Sešli svého Ducha a budou stvořeni a obnovíš tvář země, aleluja. Žalm 104, III

Duch Páně naplňuje celý svět, aleluja,

všechno udržuje a obnovuje, aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Nenechám vás jako sirotky. Odcházím a zase k_vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}28,16-20{/r}

{p}

Jděte, získejte za učedníky všechny národy

{v}16{/v}(Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil.) {v}17{/v}Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. {v}18{/v}Ježíš k_nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i_na zemi. {v}19{/v}Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha svatého {v}20{/v}a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s_vámi po všechny dny až do konce světa!“

Nebo evangelium ze mše o_vigilii:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}7,37-39{/r}

{v}37{/v}V_poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v_chrámě a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, {v}38{/v}ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z_jeho nitra.“

{v}39{/v}To řekl o_Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v_něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Z_listu svatého apoštola Pavla Římanům

{r:Řím}8,5-27{/r}

{p}

Kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové

{v}5{/v}Ti, kdo žijí, jak chce tělo, usilují jen o_věci tělesné; kdo však žijí, jak chce Bůh, o_věci duchovní. {v}6{/v}Snahy lidí tělesných vedou k_smrti, snahy lidí duchovních k_životu a pokoji. {v}7{/v}Proto snahy lidí tělesných stojí v_nepřátelství s_Bohem, neboť nejsou podřízeny Božímu zákonu, ba ani být nemohou. {v}8{/v}Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu.

{v}9{/v}Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. {v}10{/v}Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. {v}11{/v}A když sídlí ve vás Duch toho, který z_mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z_mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k_životu i_vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.

{v}12{/v}Nuže bratři, nejsme vázáni povinnostmi k_tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. {v}13{/v}Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s_pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. {v}14{/v}Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. {v}15{/v}Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ {v}16{/v}Spolu s_naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. {v}17{/v}Jsme-li však děti, jsme i_dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s_ním dojít slávy. {v}18{/v}Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s_budoucí slávou, která se zjeví na nás.

{v}19{/v}Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. {v}20{/v}Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z_vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, {v}21{/v}že i_ono bude vysvobozeno z_poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. {v}22{/v}Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. {v}23{/v}A není samo. I_my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i_my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. {v}24{/v}Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v_to mohl doufat? {v}25{/v}Ale doufáme-li v_něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s_vytrvalostí.

{v}26{/v}Právě tak i_Duch nám přichází na pomoc v_naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, {v}27{/v}a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s_Boží vůlí.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}Gal 4,5-6{/r}; {r}2 Tim 1,7{/r}

Bůh nás přijal za své syny a poslal nám do srdce Ducha svého Syna. {*} Ducha, který volá: Abba, Otče, aleluja.

Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. {*} Ducha, který volá: Abba, Otče, aleluja.

Z_traktátu „Proti bludným naukám“ od svatého Ireneje, biskupa

(Lib. 3,17,1-3: SCh 34,302-306)

{p}

Seslání Svatého Ducha

Když Pán dával učedníkům moc uskutečňovat znovuzrození člověka v_Bohu, řekl jim: Jděte, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého.{fnr}1{/fnr}

O_tomto Duchu mluvil ústy proroků a slíbil, že jej vylije v_posledních dnech na své služebníky a služebnice, aby prorokovali.{fnr}2{/fnr} Proto také, když se Boží Syn stal Synem člověka, sestoupil tento Duch na něho, aby se s_ním natrvalo usídlil v_lidském pokolení, aby navždy spočinul v_lidech a přebýval v_celém Božím stvoření. Ve všech a ve všem působí, aby se dála Otcova vůle, a všechno obnovuje proměnou staroby v_Kristovu novost.

Po nanebevstoupení Páně, jak říká Lukáš, sestoupil tento Duch v_den letnic na učedníky,{fnr}3{/fnr} maje moc uvést všechny národy do života a otevřít jim přístup k_nové smlouvě. Proto také učedníci jednomyslně chválili Boha ve všech jazycích a Duch uváděl v_jednotu vzdálená společenství a prvotiny ze všech národů přinášel Otci.

A proto také Pán slíbil, že sešle Utěšitele, který nás připraví pro Boha. Tak jako nelze ze suché mouky bez přidání tekutiny udělat žádné těsto ani chléb, tak se ani my ve své mnohosti nemůžeme spojit v_jedno v_Kristu Ježíši{fnr}4{/fnr} bez vody, která přichází z_nebe. A jako vyprahlá země bez vláhy nerodí, tak bychom ani my, všichni zpočátku jako suchý strom,{fnr}5{/fnr} nemohli nést plody života bez hojného deště,{fnr}6{/fnr} který přichází shůry jako dar.

Té jednoty, která vede k_neporušitelnosti, se našim tělům dostalo v_křestní koupeli, duším ji dal sám Duch.{fnr}7{/fnr}

Duch Boží, který spočinul na Pánu, je Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání, zbožnosti a bázně před Hospodinem.{fnr}8{/fnr} A tohoto Ducha dal Pán zase církvi, když pro celou zemi seslal z_nebe Přímluvce. Podle výroku Páně byl však jako blesk na zemi svržen také ďábel.{fnr}9{/fnr} Proto tak nezbytně potřebujeme Boží rosu, abychom neshořeli a abychom nepřestali nést plody. A také aby tam, kde máme žalobce,{fnr}10{/fnr} byl i_Obhájce a Pomocník, neboť Pán svěřil Duchu Svatému svého člověka, který upadl mezi lotry. Nad tímto člověkem se sám slitoval, ovázal mu rány a vynaložil dva královské denáry.{fnr}11{/fnr} A tak když jsme skrze Ducha přijali obraz i_nápis{fnr}12{/fnr} Otce a Syna, zužitkujme tento svěřený denár a spolu s_výtěžkem jej vraťme Pánu.{fnr}13{/fnr}

{fn:1}{r}Mt 28,19{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Jl 3,1-3{/r}; {r}Sk 2,17{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Sk 2,1-4{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Gal 3,28{/r}; {r}Řím 12,5{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Lk 23,31{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Žl 68 (67),10{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Jan 3,5{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Iz 11,2{/r} (LXX a Vulg.).{/fn} {fn:9}Srov. {r}Lk 10,18{/r}; {r}Zj 12,9{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}Zj 12,10{/r}.{/fn} {fn:11}Srov. {r}Lk 10,30-35{/r}.{/fn} {fn:12}Srov. {r}Mt 22,20{/r}; {r}Mk 12,16{/r}; {r}Lk 20,24{/r}.{/fn} {fn:13}Srov. {r}Mt 25,14-30{/r}; {r}Lk 19,12-27{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Sk 2,1-2.4{/r}

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. {*} Všichni byli naplněni Duchem Svatým, aleluja.

Najednou se ozval z_nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. {*} Všichni byli naplněni Duchem Svatým, aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky