Žalm {r:Žl}99 (98){/r}
{k:kat-z99.htm}Svatý je Pán, náš Bůh{/k}
Ty jsi nad cheruby, tys změnil náš zlý úděl, když ses stal jedním z_nás. (Sv. Atanáš)

{v}1{/v}Hospodin kraluje: třesou se národy;{x}

trůní nad cheruby: chvěje se země.

{v}2{/v}Hospodin na Siónu je veliký{x}

a nade všemi národy vyvýšený.

{v}3{/v}Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno,{x}

neboť je svaté.

{v}4{/v}Pevně vládne ten, kdo miluje právo:{+}

tys určil, co je správné,{x}

právo a spravedlnost vykonáváš v_Jakubovi.

{v}5{/v}Oslavujte Hospodina, našeho Boha,{+}

klaňte se u_podnože jeho nohou,{x}

neboť je svatá.

{v}6{/v}Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími{+}

a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno:{x}

vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.

{v}7{/v}Mluvíval k_nim v_oblačném sloupu,{+}

slýchali jeho příkazy,{x}

zákon, který jim dal.

{v}8{/v}Hospodine, náš Bože, tys je vyslyšel,{+}

Bože, byls k_nim milostivý,{x}

ale také jsi trestal jejich přestupky.

{v}9{/v}Oslavujte Hospodina, našeho Boha,{+}

klaňte se na jeho svaté hoře,{x}

neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky