Žalm {r:Žl}96{/r} (95)
{k:kat-z96.htm}Bůh je králem a soudcem celého světa{/k}
Zpívali před trůnem a před Beránkem píseň novou. (Srov. {r}Zj 14,3{/r})
I_(1-6)

{v}1{/v}Zpívejte Hospodinu píseň novou,{x}

zpívejte Hospodinu, všechny země!

{v}2{/v}Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno,{x}

rozhlašujte den po dni jeho spásu!

{v}3{/v}Vypravujte mezi pohany o_jeho slávě,{x}

mezi všemi národy o_jeho divech.

{v}4{/v}Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,{x}

je třeba se ho bát více nežli všech bohů.

{v}5{/v}Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly,{x}

Hospodin však stvořil nebe.

{v}6{/v}Velebnost a vznešenost ho předcházejí,{x}

moc a nádhera jsou v_jeho svatyni.

II (7-13)

{v}7{/v}Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,{+}

vzdejte Hospodinu slávu a moc,{x}

{v}8{/v}vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří,{x}

{v}9{/v}v_posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!

Třeste se před ním, všechny země!{x}

{v}10{/v}Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.

Upevnil svět, aby nekolísal:{x}

národy řídí podle práva.

{v}11{/v}Radujte se, nebesa, zajásej, země,{+}

zahuč, moře a vše, co je naplňuje;{x}

{v}12{/v}zaplesej, pole a vše, co je na něm.

Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy{+}

{v}13{/v}před Hospodinem, že přichází,{x}

že přichází řídit zemi.

Bude řídit svět spravedlivě,{x}

národy bude spravovat věrně.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky