{z95}Použít příslušný žalm z běžného dne: žalm 24 (23), 67 (66) nebo 100 (99).{/z95}
Žalm {r:Žl}95 (94){/r}
Výzva k_chválení Boha
Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. ({r}Žid 3,13{/r})

{v}1{/v}Pojďme, jásejme Hospodinu,{x}

oslavujme Skálu své spásy,

{v}2{/v}předstupme před něho s_chvalozpěvy{x}

a písněmi mu zajásejme!

{v}3{/v}Neboť veliký Bůh je Hospodin{x}

a veliký Král nade všemi bohy.

{v}4{/v}V_jeho ruce jsou hlubiny země{x}

a jemu patří výšiny hor.

{v}5{/v}Jeho je moře, vždyť on je učinil,{x}

i_souš, kterou zhnětly jeho ruce.

{v}6{/v}Pojďme, padněme, klaňme se,{x}

poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

{v}7{/v}Neboť on je náš Bůh{x}

a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:{+}

{v}8{/v}„Nezatvrzujte svá srdce jako v_Meribě,{x}

jako tehdy v_Masse na poušti,

{v}9{/v}kde mě dráždili vaši otcové,{x}

zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

{v}10{/v}Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení;{+}

řekl jsem: Je to lid, který bloudí v_srdci,{x}

nepoznali mé cesty.

{v}11{/v}Proto jsem přísahal ve svém hněvu:{x}

Nepřijdou na místo mého klidu!“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky