Žalm {r:Žl}94 (93){/r}
Bůh zakročí ve prospěch spravedlivých
Pán to všechno přísně trestá: Bůh nás přece nepovolal k_nečistotě, ale k_posvěcení. ({r}1 Sol 4,6.7{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Bože, mstiteli, Hospodine,{x}

Bože, mstiteli, objev se!

{v}2{/v}Povstaň, ty, který soudíš zemi,{x}

dej odplatu zpupným!

{v}3{/v}Jak dlouho budou bezbožníci, Hospodine,{x}

jak dlouho budou bezbožníci jásat?

{v}4{/v}Tlachají, drze mluví,{x}

vychloubají se všichni zlosynové.

{v}5{/v}Hospodine, šlapou po tvém lidu{x}

a tvé dědictví trýzní.

{v}6{/v}Vdovy a přistěhovalce vraždí,{x}

sirotky zabíjejí.

{v}7{/v}Říkají: „Hospodin nevidí,{x}

nevšímá si toho Bůh Jakubův.“

{v}8{/v}Dejte pozor, pošetilci z_lidu,{x}

nerozumní, kdy dostanete rozum?

{v}9{/v}Že by neslyšel, kdo vsadil ucho?{x}

Že by neviděl, kdo utvořil oko?

{v}10{/v}Že by nepotrestal, kdo vychovává národy,{x}

kdo učí lid moudrosti?

{v}11{/v}Hospodin zná myšlenky lidí:{x}

jsou věru marné.

II (12-23)

{v}12{/v}Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,{x}

a ve svém zákoně vyučuješ,

{v}13{/v}abys mu popřál klidu od zlých časů,{x}

dokud se nevykope jáma pro bezbožného.

{v}14{/v}Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ{x}

a své dědictví neopustí.

{v}15{/v}Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,{x}

následovat ji budou všichni upřímného srdce.

{v}16{/v}Kdo se mě zastane proti zločincům,{x}

kdo pro mě povstane na zlosyny?

{v}17{/v}Kdyby mně Hospodin nepomáhal,{x}

brzo by odpočívala duše má v_tichu smrti.

{v}18{/v}Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“,{x}

už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.

{v}19{/v}Když se mi v_nitru rozmnoží starosti,{x}

tvá útěcha vzpruží mou duši.

{v}20{/v}Spojí se s_tebou stolec zkázy,{x}

který týrá pod zdáním práva?

{v}21{/v}Vrhají se na život spravedlivého{x}

a nevinnou krev odsuzují.

{v}22{/v}Hospodin mi bude jistě útočištěm,{x}

můj Bůh bude má záchranná skála.

{v}23{/v}Odplatí jim jejich nepravost{+}

a zahubí je vlastní jejich zlobou,{x}

zahubí je Hospodin, náš Bůh.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky