Žalm {r:Žl}92{/r} (91)
{k:kat-z92.htm}Chvála Boha stvořitele{/k}
Vzdává se chvála za to, co učinil jednorozený Syn Boží. (Sv. Atanáš)
I_(2-9)

{v}2{/v}Dobré je chválit Hospodina,{x}

opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!

{v}3{/v}Zrána hlásat tvé milosrdenství{x}

a za noci tvou věrnost

{v}4{/v}na desetistrunné harfě a lyře,{x}

písní s_doprovodem citery.

{v}5{/v}Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy,{x}

z_díla tvých rukou se veselím.

{v}6{/v}Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine,{x}

jak hluboké tvé myšlenky!

{v}7{/v}Pošetilý člověk to nechápe,{x}

nerozumný nemá pro to smyslu.

{v}8{/v}I_když bezbožníci raší jako tráva,{x}

i_když kvetou všichni zlosynové,

jsou určeni pro věčnou zkázu,{x}

{v}9{/v}ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!

II (10-16)

{v}10{/v}Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine,{+}

hle, tvoji nepřátelé zahynou,{x}

rozprášeni budou všichni zlosynové.

{v}11{/v}Mně však jsi dal buvolí sílu,{x}

pomazals mě nejčistším olejem.

{v}12{/v}Mé oko s_pohrdáním hledí na mé nepřátele,{x}

mé uši s_radostí slyší o_osudu mých protivníků.

{v}13{/v}Spravedlivý pokvete jak palma,{x}

poroste jak cedr na Libanonu.

{v}14{/v}Kdo jsou zasazeni v_domě Hospodinově,{x}

pokvetou v_nádvořích našeho Boha.

{v}15{/v}Ještě ve stáří budou přinášet užitek,{x}

zůstanou šťavnatí a svěží,

{v}16{/v}aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála,{x}

v_němž není nepravosti.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky