Žalm {r:Žl}9{/r} (9 A)
Poděkování za vítězství
Znovu přijde soudit živé i_mrtvé.
I_(2-11)

{v}2{/v}Hospodine, chci tě oslavovat z_celého svého srdce,{x}

chci vyprávět o_všech tvých podivuhodných skutcích.

{v}3{/v}V_tobě se chci radovat a jásat,{x}

opěvovat jméno tvé, Svrchovaný,

{v}4{/v}protože se moji nepřátelé stáhli,{x}

zhroutili se a zanikli před tvou tváří.

{v}5{/v}Zjednal jsi mi právo a spravedlnost,{x}

zasedl jsi na stolec jako spravedlivý soudce,

{v}6{/v}obořil ses na pohany, bezbožníka jsi potřel,{x}

navždy jsi vyhladil jejich jméno.

{v}7{/v}Nepřátelům došly síly, jsou natrvalo zhrouceni,{x}

rozbořil jsi města, zanikla jejich památka.

{v}8{/v}Hospodin však trůní věčně,{x}

stolec svůj postavil k_soudu.

{v}9{/v}Podle práva bude svět soudit,{x}

podle spravedlnosti vyřkne rozsudek nad národy.

{v}10{/v}Hospodin bude utlačovanému útočištěm,{x}

útulkem v_dobách tísně.

{v}11{/v}Budou v_tebe důvěřovat, kdo se znají k_tvému jménu,{x}

protože neopouštíš, Hospodine, ty, kteří tě hledají!

II (12-21)

{v}12{/v}Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Siónu,{x}

rozhlašujte jeho činy mezi národy,

{v}13{/v}vždyť si na ně vzpomněl jako krevní mstitel,{x}

nezapomněl na výkřiky ubožáků.

{v}14{/v}Hospodine, smiluj se nade mnou,{+}

pohleď na mé soužení, které snáším od svých nepřátel,{x}

vysvoboď mě z_bran smrti,

{v}15{/v}abych hlásal všechnu tvou chválu u_bran siónské dcery,{x}

ať se rozjásám nad tvou pomocí!

{v}16{/v}Pohané zapadli do jámy, kterou vykopali,{x}

noha jim uvázla v_léčce, kterou nastražili.

{v}17{/v}Hospodin se dal poznat, vykonal soud,{x}

do díla svých rukou se chytil hříšník.

{v}18{/v}Ať se hříšní stáhnou do podsvětí,{x}

všichni pohané, kteří nedbají o_Boha,

{v}19{/v}neboť nebude navěky zapomenut chudák,{x}

naděje ubohých nezajde navždy!

{v}20{/v}Hospodine, povstaň, ať nezbujní člověk,{x}

pohané budou souzeni před tvou tváří!

{v}21{/v}Hospodine, nažeň jim strachu,{x}

ať si pohané uvědomí, že jsou jen lidé!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky