Žalm {r:Žl}88{/r} (87)
Modlitba těžce zkoušeného člověka
Tohle je vaše hodina a vláda temnoty. ({r}Lk 22,53{/r})
I_(2-9)

{v}2{/v}Hospodine, můj Bože, volám ve dne,{x}

hořekuji před tebou v_noci.

{v}3{/v}Kéž pronikne k_tobě má modlitba,{x}

nakloň svůj sluch k_mému volání!

{v}4{/v}Neboť bědami je nasycena má duše{x}

a můj život se blíží podsvětí.

{v}5{/v}Počítají mě k_těm, kdo klesli do hrobu,{x}

jsem jako člověk bez pomoci.

{v}6{/v}Mezi mrtvými je moje lože,{x}

mezi zabitými, kteří leží v_hrobě;

na ty už nevzpomínáš,{x}

jsou vyloučeni z_tvé péče.

{v}7{/v}Položils mě do hluboké jámy,{x}

do temnot a do propastí.

{v}8{/v}Doléhá na mě tvůj hněv,{x}

všechny své přívaly jsi na mě vylil.

{v}9{/v}Odpudils ode mě známé,{+}

zošklivil jsi mě před nimi,{x}

jsem v_žaláři, nevyváznu!

II (10-19)

{v}10{/v}Mé oko hasne utrpením,{+}

denně k_tobě, Hospodine, volám,{x}

k_tobě vztahuji své ruce.

{v}11{/v}Děláš snad zázraky pro mrtvé,{x}

či vstanou lidské stíny a budou tě chválit?

{v}12{/v}Což se dá v_hrobě vyprávět o_tvé dobrotě,{x}

o_tvé věrnosti v_příbytku mrtvých?

{v}13{/v}Lze poznat tvé divy v_temnotách,{x}

tvou milost v_kraji zapomnění?

{v}14{/v}Já však volám k_tobě, Hospodine,{x}

má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.

{v}15{/v}Proč mě odmítáš, Hospodine,{x}

a přede mnou skrýváš svou tvář?

{v}16{/v}Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti,{x}

vyčerpán snášel jsem tvé hrůzy.

{v}17{/v}Převalil se přese mě tvůj hněv,{x}

zahubily mě tvé hrůzy.

{v}18{/v}Zaplavují mě ustavičně jako zátopa,{x}

koldokola mě obkličují.

{v}19{/v}Odcizils mi přítele i_druha,{x}

temnota je mou důvěrnicí.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky