Žalm {r:Žl}85{/r} (84)
{k:kat-z85.htm}Naše spása je blízko{/k}
Když náš Spasitel přišel na zem, Bůh požehnal své zemi. (Origenes)

{v}2{/v}Byl jsi milostivý, Hospodine, své zemi,{x}

změnil jsi k_dobru Jakubův úděl.

{v}3{/v}Odpustils vinu svého lidu,{x}

přikryl jsi všechny jeho hříchy.

{v}4{/v}Zadržels všechno své rozhořčení,{x}

uklidnil jsi žár svého hněvu.

{v}5{/v}Obnov nás, Bože, náš spasiteli,{x}

odlož svou nevoli proti nám!

{v}6{/v}Což se navěky budeš na nás zlobit,{x}

roztáhneš svůj hněv na všechna pokolení?

{v}7{/v}Což nám už nevrátíš život,{x}

aby se tvůj lid radoval v_tobě?

{v}8{/v}Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství{x}

a dej nám svou spásu!

{v}9{/v}Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:{x}

jistě mluví o_pokoji

pro svůj lid a pro své svaté{x}

a pro ty, kdo se k_němu obracejí srdcem.

{v}10{/v}Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,{x}

aby sídlila jeho velebnost v_naší zemi.

{v}11{/v}Milosrdenství a věrnost se potkají,{x}

políbí se spravedlnost a pokoj.

{v}12{/v}Věrnost vypučí ze země,{x}

spravedlnost shlédne z_nebe.

{v}13{/v}Hospodin též popřeje dobro{x}

a naše země vydá plody.

{v}14{/v}Spravedlnost bude ho předcházet{x}

a spása mu půjde v_patách.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky