Žalm {r:Žl}84{/r} (83)
{k:kat-z84.htm}Touha po Boží svatyni {/k}
Tady nemáme město k_trvalému pobytu: to budoucí (město) hledáme. ({r}Žid 13,14{/r})

{v}2{/v}Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!{x}

{v}3{/v}Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,

mé srdce i_mé tělo{x}

s_jásotem tíhnou k_živému Bohu.

{v}4{/v}I_vrabec si nalézá příbytek{x}

a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:

Tvé oltáře, Hospodine zástupů,{x}

můj králi a můj Bože!

{v}5{/v}Blaze těm, kdo přebývají v_tvém domě,{x}

stále tě mohou chválit.

{v}6{/v}Blaze člověku, jenž u_tebe nalézá pomoc,{x}

když se chystá na svatou pouť.

{v}7{/v}Až půjdou vyschlým údolím, v_pramen je změní,{x}

a časný déšť je zahalí požehnáním.

{v}8{/v}Půjdou se silou stále větší:{x}

uzří Boha bohů na Siónu.

{v}9{/v}Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu,{x}

popřej sluchu, Jakubův Bože!

{v}10{/v}Štíte náš, Bože, pohleď,{x}

popatř na tvář svého pomazaného!

{v}11{/v}Věru, lepší je den v_tvých nádvořích{x}

než jinde tisíc:

raději budu stát na prahu domu svého Boha{x}

než přebývat ve stanech bezbožníka.

{v}12{/v}Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít:{+}

Hospodin popřává milost a slávu,{x}

neodepře štěstí těm, kteří žijí v_nevinnosti.

{v}13{/v}Hospodine zástupů,{x}

blaze tomu, kdo v_tebe doufá.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky