není použit, jelikož ant. _2STV_rANT3 je jinak přeložena
Žalm {r:Žl}81 (80){/r}
{k:kat-z81.htm}Slavnostní obnovení smlouvy{/k}
Dejte pozor, aby nikdo z_vás neměl srdce zlé a nevěřící. ({r}Žid 3,12{/r})

{v}2{/v}Plesejte Bohu, který nám pomáhá,{x}

jásejte Jakubovu Bohu.

{v}3{/v}Zanotujte píseň, udeřte na buben,{x}

na líbezně zvučící citeru a harfu.

{v}4{/v}Zadujte do trub v_den novoluní,{x}

v_den úplňku, v_čas našeho svátku.

{v}5{/v}Takový je příkaz v_Izraeli,{x}

je to zákon Jakubova Boha.

{v}6{/v}Nařízení, které dal Josefovi,{x}

když se postavil proti egyptské zemi.

Slyšel jsem neznámý mně hlas:{+}

{v}7{/v}„Zbavil jsem jeho šíji břemena,{x}

z_jeho rukou jsem vzal koš robotníka.

{v}8{/v}V_soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě,{+}

odpověděl jsem ti z_hřímajícího mraku,{x}

u_vody v_Meribě jsem tě zkoušel.

{v}9{/v}Slyš, můj národe, chci tě napomenout,{x}

Izraeli, kéž bys mě poslouchal!

{v}10{/v}Nesmíš mít boha jiného,{x}

nesmíš se klanět bohu cizímu!

{v}11{/v}Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,{+}

já jsem tě vyvedl z_egyptské země,{x}

otevři ústa a naplním je!

{v}12{/v}Ale můj národ na můj hlas nedbal,{x}

Izrael mě neposlouchal.

{v}13{/v}Nechal jsem je tedy v_zatvrzelosti jejich srdce,{x}

ať si žijí podle svých nápadů!

{v}14{/v}Kéž by mě můj národ slyšel,{x}

kéž by Izrael kráčel po mých cestách!

{v}15{/v}Hned bych pokořil jejich nepřátele,{x}

na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.

{v}16{/v}Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili,{x}

jejich osud by trval navždy.

{v}17{/v}Jeho bych však živil jadrnou pšenicí,{x}

medem ze skály bych jej sytil.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky