Žalm {r:Žl}80 (79){/r}
{k:kat-z80.htm}Obnova Boží vinice{/k}
Přijď, Pane Ježíši! ({r}Zj 22,20{/r})

{v}2{/v}Slyš, Izraelův pastýři,{x}

který vodíš Josefa jak ovce.

{v}3{/v}Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,{x}

před Efraimem, Benjamínem a Manassem,

probuď svou sílu{x}

a přijď nás zachránit!

{v}4{/v}Bože, obnov nás,{x}

rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

{v}5{/v}Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem,{x}

když se modlí tvůj lid?

{v}6{/v}Nasytils jej chlebem slz{x}

a slzami jsi ho napojil vrchovatě.

{v}7{/v}Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří{x}

a naši nepřátelé se nám posmívají.

{v}8{/v}Bože zástupů, obnov nás,{x}

rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

{v}9{/v}Révu z_Egypta jsi přenesl,{x}

vyhnals pohany a zasadils ji.

{v}10{/v}Připravils pro ni půdu,{x}

zapustila kořeny a naplnila zemi.

{v}11{/v}Přikryly se hory jejím stínem{x}

a jejím větvovím Boží cedry.

{v}12{/v}Vyhnala své ratolesti až k_moři{x}

a své úponky až k_Řece.

{v}13{/v}Proč jsi dal strhnout její ohradu?{x}

Všichni ji obírají, kdo chodí kolem.

{v}14{/v}Pustoší ji kanec z_lesa{x}

a polní zvěř ji spásá.

{v}15{/v}Bože zástupů, vrať se,{x}

shlédni z_nebe a podívej se, pečuj o_tuto révu!

{v}16{/v}Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,{x}

výhonek, který sis vypěstoval!

{v}17{/v}Kdo ji sežehli ohněm a posekali,{x}

ať zhynou hrozbou tvé tváře!

{v}18{/v}Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici,{x}

nad člověkem, kterého sis vychoval.

{v}19{/v}Už od tebe neustoupíme,{x}

zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.

{v}20{/v}Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,{x}

rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky