Žalm {r:Žl}8{/r}
{k:kat-z8.htm}Velebnost Boží a důstojnost člověka{/k}
Všechno podřídil pod jeho nohy; a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi. ({r}Ef 1,22{/r})

{v}2{/v}Hospodine, náš Pane,{+}

jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi,{x}

svou velebností převýšils nebesa!

{v}3{/v}Z_úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům,{x}

abys umlčel pomstychtivého nepřítele.

{v}4{/v}Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,{x}

na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

{v}5{/v}Co je člověk, že na něho myslíš,{x}

co je smrtelník, že se o_něho staráš?

{v}6{/v}Učinils ho jen o_málo menším, než jsou andělé,{x}

ověnčils ho ctí a slávou,

{v}7{/v}dals mu vládnout nad dílem svých rukou,{x}

položils mu k_nohám všechno:

{v}8{/v}ovce i_veškerý dobytek,{x}

k_tomu i_polní zvířata,

{v}9{/v}ptáky na nebi a ryby v_moři,{x}

vše, co se hemží na stezkách moří.

{v}10{/v}Hospodine, náš Pane,{x}

jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky