Žalm {r:Žl}79{/r} (78), 1-5.8-11.13
Nářek nad Jeruzalémem
Kéž bys poznalo i_ty, co vede k_pokoji! ({r}Lk 19,42{/r})

{v}1{/v}Bože, pohané vtrhli do tvého dědictví,{+}

poskvrnili tvůj svatý chrám,{x}

Jeruzalém proměnili v_trosky.

{v}2{/v}Dali mrtvoly tvých služebníků za pokrm nebeskému ptactvu,{x}

těla tvých zbožných divoké zvěři.

{v}3{/v}Jejich krev vylévali jako vodu kolem Jeruzaléma,{x}

nebylo, kdo by je pohřbil.

{v}4{/v}Jsme vydáni pohaně svých sousedů,{x}

na potupu a výsměch svému okolí.

{v}5{/v}Jak dlouho, Hospodine?{+}

Budeš se stále hněvat?{x}

Bude planout tvé rozhorlení jak oheň?

{full-text}

[{v}6{/v}Na pohany, kteří tě neznají, vylij svůj hněv,{x}

na království, jež nevzývají tvé jméno,

{v}7{/v}neboť zhltali Jakuba,{x}

zpustošili jeho sídla.]

{/full-text}

{v}8{/v}Nepřipomínej nám viny předků,{+}

tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,{x}

vždyť jsme tak zbědovaní!

{v}9{/v}Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména,{x}

vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

{v}10{/v}Proč mají říkat pohané:{x}

„Kdepak je ten jejich Bůh?“

Ať se ukáže na pohanech – před našima očima –{x}

pomsta za vylitou krev tvých služebníků.

{v}11{/v}Ať k_tobě přijde vzdychání zajatých,{x}

mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.

{full-text}

[{v}12{/v}Sedmkrát odplať našim sousedům do klína{x}

pohanu, kterou tě stihli, Pane!]

{/full-text}

{v}13{/v}My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy,{+}

budem tě chválit navěky,{x}

po všechna pokolení budem vypravovat o_tvé slávě.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky