Žalm {r:Žl}72 (71){/r}
{k:kat-z72.htm}Mesiášovo království a jeho královská moc{/k}
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. ({r}Mt 2,11{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Bože, svěř králi svou pravomoc,{x}

svou spravedlnost královskému synu.

{v}2{/v}Ať vládne tvému lidu spravedlivě,{x}

nestranně tvým ubohým.

{v}3{/v}Hory přinesou lidu pokoj,{x}

pahorky spravedlnost.

{v}4{/v}Zjedná právo ubohým z_lidu,{+}

pomůže chudákům,{x}

rozdrtí utlačovatele.

{v}5{/v}Žít bude dlouho jak slunce,{x}

jak luna po všechna pokolení.

{v}6{/v}Sestoupí jako déšť na trávu,{x}

jako vláha, která napájí zemi.

{v}7{/v}V_jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,{x}

dokud nezanikne luna.

{v}8{/v}Bude vládnout od moře k_moři,{x}

od Řeky až do končin země.

{v}9{/v}Jemu se budou klanět nepřátelé,{x}

jeho protivníci prach budou lízat.

{v}10{/v}Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary,{x}

králové Arábie a Sáby zaplatí daně.

{v}11{/v}Všichni králové se mu budou klanět,{x}

všechny národy mu budou sloužit.

II (12-19)

{v}12{/v}On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,{x}

ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

{v}13{/v}Smiluje se nad nuzným a chudým,{x}

zachrání ubožákům život.

{v}14{/v}Vymaní je z_křivdy a násilí,{x}

neboť jejich krev je drahá v_jeho očích.

{v}15{/v}Proto bude žít a dostane se mu z_arabského zlata,{+}

stále se budou za něho modlit,{x}

ustavičně mu budou žehnat.

{v}16{/v}Země bude oplývat obilím,{+}

jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon,{x}

obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.

{v}17{/v}Jeho jménu se bude žehnat navěky,{x}

pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.

A_v_něm budou požehnána všechna plemena země,{x}

blahoslavit ho budou všechny národy.

{v}18{/v}Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele,{x}

on sám koná divy.

{v}19{/v}A_požehnané jeho slavné jméno navěky,{x}

jeho slávou ať je naplněna celá země! Staň se! Staň se!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky