Žalm {r:Žl}71{/r} (70)
Bože, tys má naděje od mého mládí
V_naději se radujte, v_soužení buďte trpěliví. ({r}Řím 12,12{/r})
I_(1-15)

{v}1{/v}K_tobě se utíkám, Hospodine,{x}

nechť nejsem zahanben navěky!

{v}2{/v}Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,{x}

nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

{v}3{/v}Buď mi ochrannou skálou, pevností k_mé záchraně,{x}

neboť tys moje skála a tvrz.

{v}4{/v}Bože můj, vysvoboď mě z_ruky bezbožného,{x}

z_pěsti neurvalého utlačovatele.

{v}5{/v}Vždyť tys má naděje, Pane,{x}

má důvěra od mého mládí, Hospodine!

{v}6{/v}V_tobě jsem měl oporu od matčina lůna,{+}

od klína mé matky byls mým ochráncem,{x}

v_tebe jsem vždy doufal.

{v}7{/v}Mnohým jsem se jevil jako zázrak;{x}

tys mi byl vpravdě mocným pomocníkem.

{v}8{/v}Má ústa oplývala tvou chválou,{x}

po celý den pěla tvou slávu.

{v}9{/v}Nezavrhuj mě v_čas stáří,{x}

neopouštěj mě, až ochabnou síly!

{v}10{/v}Vždyť moji nepřátelé o_mně mluví,{x}

ti, kdo na mě číhají, spolu se umlouvají.

{v}11{/v}Říkají: Bůh ho opustil,{+}

pronásledujte ho a chopte se ho,{x}

už ho nikdo nezachrání.

{v}12{/v}Bože, nevzdaluj se ode mě,{x}

Bože můj, na pomoc mi pospěš!

{v}13{/v}Ať se zastydí a zahynou moji protivníci,{x}

ať se odějí hanbou a potupou, kdo hledají mou zkázu.

{v}14{/v}Já však budu stále doufat,{x}

všude šířit tvoji chválu.

{v}15{/v}Má ústa budou vyprávět o_tvé spravedlnosti,{+}

po celý den budu vyprávět o_tvé pomoci,{x}

neboť ji nemohu spočítat.

II (16-24)

{v}16{/v}Opěvovat budu tvou moc, Bože,{x}

Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.

{v}17{/v}Bože, učils mě od mého mládí,{x}

až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

{v}18{/v}Ani v_stáří a šedinách{x}

mě, Bože, neopouštěj,

dokud neoznámím tvoji moc tomuto pokolení,{x}

všem, kteří přijdou, tvoji sílu

{v}19{/v}i tvou spravedlnost, Bože, jež se dotýká nebe,{+}

kterou jsi vykonal veliké věci;{x}

Bože, kdo se ti vyrovná?

{v}20{/v}Dals mi prožít mnoho zlých útrap,{x}

ale opět mě vzkřísíš a znovu vyzdvihneš z_hlubin země.

{v}21{/v}Rozmnož mou důstojnost{x}

a znovu mě potěš!

{v}22{/v}I_já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože,{x}

budu tě opěvovat na citeře, tebe, Svatý Izraele!

{v}23{/v}Jásat budou moje rty, když ti budu zpívat,{x}

i_má duše, kterou jsi vykoupil.

{v}24{/v}I_můj jazyk po celý den bude chválit tvou spravedlnost{x}

neboť se hanbí a stydí ti, kdo hledají mou zkázu.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky