Žalm {r:Žl}7{/r}
Modlitba nevinně pronásledovaného
Soudce už stojí přede dveřmi. ({r}Jak 5,9{/r})
I_(2-10)

{v}2{/v}Hospodine, můj Bože, k_tobě se utíkám,{x}

zachraň mě přede všemi, kdo mě pronásledují, a vysvoboď mě;

{v}3{/v}ať žádný z_nich neuchvátí mou duši jako lev,{x}

který ji trhá, aniž ji může kdo vyrvat.

{v}4{/v}Hospodine, můj Bože, jestliže jsem spáchal tyto věci:{x}

jestliže lpí na mých rukou nepravost,

{v}5{/v}jestliže jsem způsobil zlo svému příteli{x}

já, který se ujímal těch, kdo mi bez příčiny křivdívali,

{v}6{/v}ať mě nepřítel honí a dopadne,{+}

ať do země zašlápne můj život{x}

a do prachu ať srazí mou čest!

{v}7{/v}Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu,{+}

opři se proti běsnění těch, kdo mě utiskují,{x}

stůj při mně na soudu, který jsi ohlásil.

{v}8{/v}Ať se kolem tebe shluknou národy{x}

a zasedej nad nimi na výsosti!

{v}9{/v}Hospodin je soudcem národů:{+}

zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem spravedlivý{x}

a není na mně viny.

{v}10{/v}Ať přestane ničemnost bezbožníků, podepři spravedlivého{x}

ty, který zkoumáš srdce i_ledví, spravedlivý Bože!

II (11-18)

{v}11{/v}Bůh je můj štít,{x}

on uchrání lidi upřímného srdce!

{v}12{/v}Bůh je soudce spravedlivý,{x}

Bůh dává výstrahy ustavičně:

{v}13{/v}jestliže se (hříšní) neobrátí, naostří svůj meč,{x}

napne luk a namíří ho.

{v}14{/v}Připraví si smrtonosné zbraně,{x}

své šípy opatří ohněm.

{v}15{/v}Hle, hříšník počal nepravost, obtěžkán je zlobou{x}

a rodí úklad.

{v}16{/v}Jámu vykopal a vyhloubil,{x}

ale do pasti, kterou připravil, sám spadl.

{v}17{/v}Jeho zloba se vrátí na jeho vlastní hlavu,{x}

na temeno mu padne jeho násilí.

{v}18{/v}Já však budu Hospodina chválit pro jeho spravedlnost,{x}

jméno Hospodina, Nejvyššího, budu opěvovat.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky