Žalm {r:Žl}68{/r} (67)
Bůh přichází jako vítěz
Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary. ({r}Ef 4,8{/r})
I_(2-11)

{v}2{/v}Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují,{x}

ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním,

{v}3{/v}tratí se, jako se rozplývá dým{+}

jako taje vosk před ohněm,{x}

tak hříšníci hynou před Bohem.

{v}4{/v}Spravedliví se však radují, jásají před Bohem{x}

a veselí se v_radosti.

{v}5{/v}Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno,{x}

upravte cestu tomu, kdo jezdí na oblacích,

jeho jméno je Hospodin,{x}

jásejte před ním!

{v}6{/v}Otec sirotků, ochránce vdov{x}

je Bůh ve svém svatém příbytku.

{v}7{/v}Bůh zjednává opuštěným domov,{+}

vězně vyvádí k_šťastnému životu,{x}

jen buřiči bydlí ve vyprahlé zemi.

{v}8{/v}Bože, když jsi vycházel před svým národem,{x}

když jsi kráčel na poušti,

{v}9{/v}země se třásla, také nebesa vydávala vláhu před Bohem,{x}

chvěl se Sinaj před Bohem, Bohem Izraele.

{v}10{/v}Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví,{x}

vzkřísils je, když zemdlelo.

{v}11{/v}Usadilo se v_něm tvoje stádce,{x}

ve své dobrotě ses postaral o_chudáka, Bože!

II (12-24)

{v}12{/v}Pán pronáší výrok,{x}

mnoho poslů šíří radostné zvěsti:

{v}13{/v}„Králové s_vojsky prchají, prchají;{x}

i_ženy si doma rozdělují kořist.

{v}14{/v}Zatímco jste si hověli u_ovčích ohrad,{+}

zaskvěla se křídla holubice stříbrem,{x}

její perutě plavým zlatem.

{v}15{/v}Když tam Všemohoucí rozháněl krále,{x}

padali jako sníh na Salmonu!“

{v}16{/v}Hory bašanské jsou hory vysoké,{x}

hory bašanské jsou hory strmé.

{v}17{/v}Proč vy, strmé hory, tak žárlivě hledíte{+}

na horu, kde si Bůh vyvolil sídlo,{x}

na horu, kde bude Hospodin navždy sídlit?

{v}18{/v}Bůh má bezpočtu svých vozů, tisíce tisíců:{x}

ze Sinaje Pán přichází do svatyně.

{v}19{/v}Vystoupils do výšin, zajatce zajals,{+}

vzal sis lidi jako dar,{x}

i_ty, kteří nechtějí bydlit u_Hospodina, Boha.

{v}20{/v}Ať je Pán žehnán každý den,{x}

nosí naše břemena, Bůh, naše spása.

{v}21{/v}Náš Bůh je Bohem spásy,{x}

Hospodin, Bůh, dává uniknout smrti.

{v}22{/v}Vskutku Bůh rozbíjí hlavy svých nepřátel,{x}

vlasaté temeno toho, kdo si libuje ve zlých skutcích.

{v}23{/v}Pán pravil: „Přivedu ti je z_Bašanu,{x}

dovléknu ti je z_hlubin moře,

{v}24{/v}abys v_krvi smočil svou nohu,{x}

aby jazyk tvých psů měl z_nepřátel svůj podíl.“

III (25-36)

{v}25{/v}Objevuje se tvůj průvod, Bože,{x}

průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně.

{v}26{/v}Vpředu kráčejí zpěváci, vzadu harfeníci,{x}

uprostřed dívky bijí do bubínků.

{v}27{/v}„Ve sborech velebte Boha,{x}

Hospodina, vy, kteří pocházíte z_Izraele!“

{v}28{/v}Tu si před nimi vykračuje Benjamín, věkem nejmladší,{+}

judská knížata se svými zástupy,{x}

knížata Zabulóna, knížata Neftaliho.

{v}29{/v}Ukaž, Bože, svou moc,{x}

tu moc, Bože, kterou na nás vykonáváš!

{v}30{/v}Ať pro tvůj chrám v_Jeruzalémě{x}

přinášejí králové dary!

{v}31{/v}Pokárej netvora v_rákosí,{x}

ty, kteří jsou mezi národy jako houf býků uprostřed telátek;

nechť se ti koří s_pruty stříbra,{x}

rozmetej národy, které rády válčí!

{v}32{/v}Ať se dostaví velmoži z_Egypta,{x}

ať Etiopie vztáhne k_Bohu svou ruku!

{v}33{/v}Pozemské říše, zpívejte Bohu, velebte Pána,{x}

{v}34{/v}který jezdí po nebesích, po odvěkém nebi!

Hle, ozývá se jeho hlas, hlas mocný:{x}

{v}35{/v}„Uznejte Boží moc!“

Nad Izraelem se zjevuje jeho vznešenost,{x}

jeho moc v_oblacích.

{v}36{/v}Bázeň budí Bůh ze své svatyně, Bůh Izraelův,{+}

on dává sílu a statečnost svému lidu.{x}

Bůh buď veleben!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky