Žalm {r:Žl}65 (64){/r}
{k:kat-z65.htm}Děkování za Boží dary {/k}
Siónem rozuměj nebeské město. (Origenes)

{v}2{/v}Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Siónu,{x}

{v}3{/v}tobě, který vyslýcháš prosbu, ať se plní slib.

K_tobě přichází každý člověk{x}

{v}4{/v}s_vyznáním svých vin.

Naše nevěrnosti nás tísní,{x}

ty je však odpouštíš.

{v}5{/v}Blaze tomu, koho si volíš a bereš k_sobě:{x}

přebývá v_tvých nádvořích.

Kéž se nasytíme blahem tvého domu,{x}

svatostí tvého chrámu!

{v}6{/v}Je úžasné a spravedlivé, jak nás vyslýcháš,{x}

Bože, náš zachránce,

naděje všech končin země{x}

i_dalekých moří.

{v}7{/v}Svou mocí upevňuješ hory,{x}

jsi opásán silou.

{v}8{/v}Tišíš hukot moří,{x}

hukot jejich vln a vřavu národů.

{v}9{/v}Pro tvé divy bázeň jímá obyvatele dálných krajin,{x}

radostí plníš nejzazší východ i_západ.

{v}10{/v}V_milosti jsi navštívil zem a napojils ji,{x}

velmi jsi ji obohatil.

{v}11{/v}Boží strouhou se hrne voda,{x}

(lidem) nachystals obilí.

Takto jsi zemi připravil:{+}

zavlažils její brázdy,{x}

rozmělnils její hroudy,

zkypřils ji dešti,{x}

požehnals tomu, co vyrašilo.

{v}12{/v}Rok jsi korunoval svou dobrotou,{x}

kudy jsi prošel, prýští hojnost.

{v}13{/v}Pastviny na stepi mokvají vláhou,{x}

pahorky se ovíjejí radostí.

{v}14{/v}Nivy se odívají stády,{+}

údolí se přikrývají obilím:{x}

ozývají se jásotem a zpěvem.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky