Žalm {r:Žl}6{/r}
Vzývání Božího milosrdenství v_těžkém soužení
Nyní je moje duše rozechvěna ... Otče, vysvoboď mě od té hodiny. ({r}Jan 12,27{/r})

{v}2{/v}Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu,{x}

netrestej mě ve svém rozhorlení!

{v}3{/v}Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť jsem chorý,{x}

uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti se chvějí

{v}4{/v}a má duše je nadmíru vyděšená;{x}

ale ty, Hospodine, jak dlouho ještě...?

{v}5{/v}Obrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši,{x}

zachraň mě pro své slitování,

{v}6{/v}protože mezi mrtvými nemyslí na tebe nikdo:{x}

Kdo tě v_podsvětí může chválit?

{v}7{/v}Jsem vysílen od svého nářku,{+}

noc jak noc pláčem skrápím své lože,{x}

smáčím své lůžko slzami.

{v}8{/v}Oko mám zamžené hořem,{x}

zestárlo vinou všech mých nepřátel.

{v}9{/v}Pryč ode mě, všichni pachatelé bezpráví,{x}

neboť Hospodin zaslechl mé hlasité naříkání.

{v}10{/v}Uslyšel Hospodin mou prosbu,{x}

Hospodin mou modlitbu přijal.

{v}11{/v}Ať se všichni moji nepřátelé zastydí, ať se vyděsí,{x}

ať se kvapně odklidí v_hanbě!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky