Žalm {r:Žl}59 (58), 2-5.10-11.17-18{/r}
Prosba o_pomoc proti pronásledovatelům
Všechna tato slova ať nás poučí o_Spasitelově lásce k_jeho Otci. (Eusebius z_Césareje)

{v}2{/v}Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože,{x}

před mými protivníky mě ochraň!

{v}3{/v}Vysvoboď mě od těch, kdo páchají nepravost,{x}

z_moci vrahů mě vyprosť!

{v}4{/v}Neboť hle, ukládají mi o_život,{x}

napadají mě mocní.

Jsem bez viny a bez hříchu, Hospodine,{+}

{v}5{/v}nic jsem nezavinil, a přece vyrážejí a útočí.{x}

Probuď se, pojď mi naproti a pohleď!

{full-text}

[{v}6{/v}Vždyť ty, Hospodine zástupů, jsi Bohem Izraele!{+}

Procitni, potrestej všechny pohany,{x}

neměj slitování s_žádným zločinným zrádcem!

{v}7{/v}Zvečera se vracejí, štěkají jako psi{x}

a potulují se městem.

{v}8{/v}Hle, chvástají se svými ústy,{x}

urážky jsou na jejich rtech: „Kdopak to slyší?“

{v}9{/v}Ty však, Hospodine, se jim směješ,{x}

k_smíchu jsou ti všichni pohané.]

{/full-text}

{v}10{/v}Má sílo, k_tobě vzhlížím,{+}

neboť ty, Bože, jsi mé útočiště,{x}

{v}11{/v}můj Bůh, má láska!

Kéž mně Bůh pomůže,{x}

ať mi dá popást se pohledem na mé nepřátele!

{full-text}

[{v}12{/v}Bože, pobij je, aby nesvedli můj lid,{+}

pokoř je svou silou,{x}

sraz je, naše ochrano, Pane!

{v}13{/v}Jsou to hříšná slova, co mluví jejich rty,{+}

ať jsou chyceni svou pýchou,{x}

kletbami a lží, kterou mluví.

{v}14{/v}V_hněvu je znič,{+}

znič je, ať už nejsou,{x}

nechť se pozná, že Bůh vládne pokolení Jakubovu i_končinám země!

{v}15{/v}Zvečera se vracejí, štěkají jako psi{x}

a potulují se městem.

{v}16{/v}Toulají se za pokrmem,{x}

vyjí, když se nenasytí.]

{/full-text}

{v}17{/v}Já však budu opěvovat tvoji moc,{x}

zrána jásat nad tvou přízní,

neboť ses osvědčil jako mé útočiště,{x}

jako úkryt, když je mi úzko.

{v}18{/v}Má sílo, tobě budu zpívat,{+}

Bože, tys mé útočiště,{x}

můj Bůh, má láska!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky