Žalm {r:Žl}5,2-10.12-13{/r}
{k:kat-z5.htm}Ranní modlitba o_pomoc{/k}
Ti, kdo přijali Slovo a stali se jeho příbytkem, budou se z_něho věčně radovat.

{v}2{/v}Hospodine, slyš moje slova,{x}

všimni si mého nářku!

{v}3{/v}Naslouchej mé hlasité prosbě,{+}

můj králi a můj Bože,{x}

{v}4{/v}vždyť k_tobě se modlím, Hospodine!

Zrána slyšíš můj hlas,{x}

zrána ti předkládám své modlitby a čekám.

{v}5{/v}Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,{+}

zlý u_tebe prodlévat nesmí{x}

{v}6{/v}ani rouhači před tebou neobstojí.

Nenávidíš každého zločince,{x}

{v}7{/v}hubíš všecky lháře.

Od vraha a podvodníka{x}

se odvrací Hospodin s_odporem.

{v}8{/v}Já však pro velikou tvou milost{x}

smím vstoupit do tvého domu,

padnu na tvář před tvým svatým chrámem{x}

v_bázni před tebou, Hospodine!

{v}9{/v}Veď mě ve své spravedlnosti kvůli mým nepřátelům;{x}

urovnej přede mnou cestu k_sobě!

{v}10{/v}Vždyť není upřímnosti v_jejich ústech,{x}

jejich nitro strojí úklady,

jejich hrdlo je otevřený hrob,{x}

lichotí svým jazykem.

{full-text}

[{v}11{/v}Trestej je, Bože,{x}

ať zajdou na vlastní záměry!

Pro jejich četné zločiny je vyžeň,{x}

vždyť se vzpouzejí proti tobě!]

{/full-text}

{v}12{/v}Ale všichni, kdo se k_tobě utíkají, ať se veselí,{x}

ať jásají bez přestání;

chraň je, ať se radují v_tobě,{x}

kdo milují tvé jméno,

{v}13{/v}protože ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému,{x}

jako štítem ho věnčíš svou přízní.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky