Žalm {r:Žl}49 (48){/r}
Marnost bohatství
Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. ({r}Mt 19,23{/r})
{k:kat-z49.htm#KAT_ZALM49_I}I (2-13){/k}

{v}2{/v}Slyšte to, všechny národy,{x}

poslouchejte, všichni obyvatelé světa,

{v}3{/v}prostí i_vznešení,{x}

bohatý stejně jako chudý!

{v}4{/v}Má ústa pronesou moudrost,{x}

z_úvah mého srdce (vyprýští) znalost.

{v}5{/v}Nakloním svůj sluch k_průpovědi,{x}

za zvuků lyry zjevím svou záhadu.

{v}6{/v}Proč bych se měl bát za dnů neštěstí,{x}

když mě svírá zloba nepřátel,

{v}7{/v}kteří spoléhají na svůj majetek{x}

a chlubí se přemírou svého bohatství?

{v}8{/v}Vždyť nikdo sám sebe nevykoupí,{x}

není s_to zaplatit Bohu své výkupné.

{v}9{/v}Cena života je příliš veliká,{+}

nikdy nebude stačit,{x}

{v}10{/v}aby člověk žil navěky a neviděl zkázu.

{v}11{/v}Neboť uvidí, že umírají moudří,{+}

že stejně hyne pošetilec i_hlupák{x}

a zanechávají své bohatství jiným.

{v}12{/v}Hroby jsou jejich domovem navěky,{+}

jejich obydlím po všechna pokolení,{x}

i_když svými jmény nazvali celé země.

{v}13{/v}Nesetrvá totiž člověk v_hojnosti,{x}

podobá se dobytčatům, která hynou.

{k:kat-z49.htm#KAT_ZALM49_II}II (14-21){/k}

{v}14{/v}Takové je chování těch, kteří důvěřují v_sebe,{x}

takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.

{v}15{/v}Kladou je jak ovce do podsvětí,{x}

smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.

Jejich vzezření záhy pomine,{x}

podsvětí jim bude příbytkem.

{v}16{/v}Ale mou duši Bůh vysvobodí z_podsvětí,{x}

neboť mě vezme k_sobě.

{v}17{/v}Neboj se, jestliže někdo zbohatne{x}

a vzroste majetek jeho domu.

{v}18{/v}Až zemře, nic si s_sebou nevezme,{x}

nesestoupí s_ním jeho jmění.

{v}19{/v}I_kdyby si za svého života liboval:{x}

„Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil,“

{v}20{/v}přece se připojí ke svým předkům,{x}

kteří navěky neuzří světla.

{v}21{/v}Člověk, který žije v_bohatství a neuvažuje,{x}

podobá se dobytčatům, která hynou.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky