Žalm {r:Žl}48 (47){/r}
{k:kat-z48.htm}Poděkování za Boží ochranu{/k}
Přenesl mě v_duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém. ({r}Zj 21,10{/r})

{v}2{/v}Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály{x}

v_městě našeho Boha.

{v}3{/v}Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,{x}

je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,{x}

je městem velikého krále.

{v}4{/v}Bůh se ukázal v_jejích pevnostech{x}

jako jistá ochrana.

{v}5{/v}Neboť hle, sešli se králové,{x}

spolu učinili útok.

{v}6{/v}Jen se však podívali, užasli,{x}

ve zděšení prchli.

{v}7{/v}Hrůza je tam zachvátila,{x}

křeč jak ženu, která rodí,

{v}8{/v}jako když východní vítr{x}

rozbíjí taršíšské lodi.

{v}9{/v}Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli{x}

v_městě Hospodina zástupů,

v_městě našeho Boha:{x}

Bůh mu dává věčné trvání.

{v}10{/v}Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství{x}

ve tvém chrámě.

{v}11{/v}Jako tvé jméno, Bože, tak i_tvá chvála{x}

sahá až na konec země.

Tvá pravice oplývá spravedlností,{x}

{v}12{/v}ať se raduje siónská hora,

ať jásají judská města{x}

nad tvými rozsudky.

{v}13{/v}Jděte kolem Siónu, obejděte jej,{x}

spočítejte jeho věže!

{v}14{/v}Všimněte si jeho hradeb,{x}

prohlédněte jeho paláce,

abyste mohli vyprávět příštím pokolením:{x}

{v}15{/v}Tak veliký je Bůh,

Bůh náš navěky, navždy.{x}

On bude naším vůdcem!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky