Žalm {r:Žl}45 (44){/r}
Svatební píseň krále Mesiáše
Ženich je tady! Jděte mu naproti! ({r}Mt 25,6{/r})
I_(2-10)

{v}2{/v}Srdce mi překypuje radostnými slovy,{+}

přednáším králi svou báseň,{x}

rydlem zručného písaře je můj jazyk.

{v}3{/v}Krásou vynikáš nad lidské syny,{+}

půvab se rozlévá po tvých rtech,{x}

proto ti Bůh požehnal navěky.

{v}4{/v}Svůj bok si, hrdino, přepásej mečem,{x}

svou nádherou a vznešeností!

{v}5{/v}Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo,{x}

ať tě proslaví tvá pravice!

{v}6{/v}Šípy máš ostré, národy se ti podrobují,{x}

odvaha králových nepřátel klesá.

{v}7{/v}Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy,{x}

žezlo tvé vlády je žezlo nestranné!

{v}8{/v}Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost,{+}

proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal{x}

olejem radosti před tvými druhy.

{v}9{/v}Myrhou, aloem, kassií voní všechna tvá roucha,{+}

blaží tě zvuk strunných nástrojů{x}

v_paláci ze slonové kosti.

{v}10{/v}Vstříc ti vycházejí dcery králů,{x}

po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem.

II (11-18)

{v}11{/v}Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,{x}

zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!

{v}12{/v}Sám král touží po tvé kráse:{x}

vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

{v}13{/v}Tyrský lid přichází s_dary,{x}

velmoži národa se ucházejí o_tvou přízeň.

{v}14{/v}V_plné kráse vstupuje královská dcera,{x}

její šat je protkán zlatem.

{v}15{/v}V_barevném rouchu ji vedou ke králi,{x}

za ní ti přivádějí panny, její družky.

{v}16{/v}Provázeny radostným jásotem{x}

vstupují v_královský palác.

{v}17{/v}Místa tvých otců zaujmou tvoji synové,{x}

ustanovíš je za knížata po celé zemi.

{v}18{/v}Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením,{x}

proto tě národy oslaví na věčné věky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky