Žalm {r:Žl}44 (43){/r}
Lid v_tísni žádá o_pomoc
V_tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. ({r}Řím 8,37{/r})
I_(2-9)

{v}2{/v}Bože, slýchali jsme na vlastní uši,{x}

naši otcové nám vyprávěli,

cos vykonal za jejich časů,{x}

v_pradávných dobách.

{v}3{/v}Tys je svou rukou usadil, když jsi vyhnal pohany,{x}

dals jim růst, když jsi potřel národy.

{v}4{/v}Vždyť neobsadili zemi svým mečem,{x}

nepomohlo jim k_vítězství jejich rameno,

byla to tvá pravice a tvé rámě,{x}

tvá jasná tvář, neboť jsi je miloval.

{v}5{/v}Tys můj král a můj Bůh,{x}

popřál jsi vítězství Jakubovi.

{v}6{/v}S_tebou jsme zdolali své nepřátele,{x}

v_tvém jménu jsme pošlapali své protivníky.

{v}7{/v}Na svém luku jsem si nezakládal,{x}

vítězství mi nedal můj meč.

{v}8{/v}Ty však jsi nám pomohl k_vítězství nad našimi nepřáteli,{x}

zahanbils ty, kteří nás nenávidí.

{v}9{/v}Bohem jsme se stále honosili,{x}

navěky jsme chválili tvé jméno.

II (10-17)

{v}10{/v}Nyní však jsi nás zavrhl a zahanbil,{x}

netáhneš už, Bože, s_našimi vojsky.

{v}11{/v}Dopustil jsi, že jsme utíkali před odpůrci,{x}

nabrali si lupu ti, kdo nás nenávidí.

{v}12{/v}Vydal jsi nás jak ovce na porážku{x}

a rozptýlils nás mezi pohany,

{v}13{/v}takřka zadarmo jsi odprodal svůj národ,{x}

nezískal jsi mnoho jejich cenou.

{v}14{/v}Našim sousedům jsi nás vydal na pohanu,{x}

našemu okolí v_potupu a posměch.

{v}15{/v}Dopustils, že jsme se stali pro národy pořekadlem,{x}

pohané nad námi posměšně kývají hlavou.

{v}16{/v}Svou hanbu mám stále na zřeteli,{x}

stud se mi hrne do tváře,

{v}17{/v}když slyším pohanu a výsměch,{x}

když vidím nepřítele, jak se chce pomstít.

III (18-27)

{v}18{/v}To vše nás stihlo, i_když jsme na tebe nezapomínali{x}

ani nezrušili tvou smlouvu;

{v}19{/v}neodvrátilo se ani naše srdce{x}

a nesešly naše kroky z_tvé stezky,

{v}20{/v}když jsi nás rozdrtil na strastiplném místě,{x}

a přikryl jsi nás temnotou.

{v}21{/v}Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha,{x}

kdybychom vztáhli své ruce k_cizímu bohu,

{v}22{/v}nebyl by na to Bůh přišel?{x}

Vždyť on zná tajnosti srdce!

{v}23{/v}Pro tebe jsme přece stále vražděni,{x}

mají nás jen za jatečné ovce!

{v}24{/v}Vzbuď se, proč spíš, Pane?{x}

Probuď se, neodháněj nás navždy!

{v}25{/v}Proč skrýváš svou tvář,{x}

zapomínáš na naši bídu a útisk?

{v}26{/v}Vždyť do prachu je sražena naše duše,{x}

na zemi leží naše tělo.

{v}27{/v}Povstaň nám na pomoc{x}

a vysvoboď nás pro svou lásku!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky