Žalm {r:Žl}42{/r} (41)
{k:kat-z42.htm}Touha po Bohu a jeho svatyni{/k}
Kdo žízní, ať přijde, kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. ({r}Zj 22,17{/r})

{v}2{/v}Jako laň prahne po vodách bystřin,{x}

tak prahne má duše po tobě, Bože!

{v}3{/v}Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:{x}

kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

{v}4{/v}Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i_v_noci,{x}

když den co den slyším: „Kde je tvůj Bůh?“

{v}5{/v}Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká:{+}

jak jsem putovával v_zástupu,{x}

jak jsem je vodíval k_Božímu domu

s_hlasitým jásotem a chvalozpěvem{x}

ve svátečním průvodu.

{v}6{/v}Proč se rmoutíš, má duše,{x}

a proč ve mně sténáš?

Doufej v_Boha, zase ho budu chválit,{x}

svého spasitele a svého Boha.

{v}7{/v}Rmoutím se uvnitř v_duši,{x}

proto vzpomínám na tebe v_končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.

{v}8{/v}Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů,{x}

celé tvé příboje a vlny se přese mě převalily.

{v}9{/v}Za dne ať Hospodin dává svou milost,{x}

za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.

{v}10{/v}Říkám Bohu: „Má Skálo, proč na mě zapomínáš?{x}

Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?

{v}11{/v}Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci,{x}

když den co den mi říkají: „Kde je tvůj Bůh?“

{v}12{/v}Proč se rmoutíš, má duše,{x}

a proč ve mně sténáš?

Doufej v_Boha, zase ho budu chválit,{x}

svého spasitele a svého Boha.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky