Žalm {r:Žl}40 (39), 2-9{/r}
Žalm {r:Žl}40 (39), 2-14.17-18{/r}
Poděkování a prosba o_pomoc
Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. ({r}Žid 10,5{/r})
I_(2-9)

{v}2{/v}Pevně jsem doufal v_Hospodina,{x}

on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.

{v}3{/v}Vytáhl mě z_podzemní jámy, z_bahnitého kalu,{x}

na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým krokům.

{v}4{/v}Novou píseň vložil mi do úst,{x}

chvalozpěv našemu Bohu.

Mnozí to uvidí a nabudou úcty,{x}

budou doufat v_Hospodina.

{v}5{/v}Blaze tomu, kdo svou naději vložil v_Hospodina,{x}

kdo nic nemá s_modláři, s_těmi, kdo se uchylují ke lži.

{v}6{/v}Mnoho divů jsi učinil, Hospodine, můj Bože,{x}

nikdo se ti nevyrovná v_úmyslech, které máš s_námi,

kdybych je chtěl hlásat, vypovědět,{x}

je jich více, než by se dalo sečíst.

{v}7{/v}V_obětních darech si nelibuješ,{x}

zato jsi mi otevřel uši.

Celopaly a smírné oběti nežádáš,{+}

{v}8{/v}tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím;{x}

ve svitku knihy je o_mně psáno:

{v}9{/v}Rád splním tvou vůli, můj Bože,{x}

tvůj zákon je v_mém nitru.“

II (10-14.17-18)

{v}10{/v}Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,{x}

svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

{v}11{/v}Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,{x}

o_tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,

nezatajil jsem tvou lásku{x}

a tvou věrnost před velkým shromážděním.

{v}12{/v}Neodpírej mi, Hospodine, své slitování,{x}

tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání,

{v}13{/v}neboť mě svírají útrapy bez počtu,{x}

dostihly mě mé viny, že ani nemohu vidět.

Je jich víc než vlasů na mé hlavě{x}

a odvaha mi chybí.

{v}14{/v}Hospodine, prosím, vysvoboď mě!{x}

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

{full-text}

[{v}15{/v}Nechť se hanbou zardí všichni,{x}

kdo touží mě zničit,

nechť ustoupí s_pohanou,{x}

kdo se těší z_mého neštěstí.

{v}16{/v}Ať se zděsí k_vlastní potupě,{x}

kdo se mně posmívají!]

{/full-text}

{v}17{/v}Nechť jásají a v_tobě se radují{x}

všichni, kteří tě hledají,

ti, kteří touží po tvé pomoci,{x}

ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“

{v}18{/v}Já jsem jen chudák a ubožák,{x}

ale Pán se o_mě stará.

Tys můj pomocník, můj zachránce:{x}

neprodlévej, můj Bože!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky