Žalm {r:Žl}4{/r}
Poděkování
Podivuhodným učinil Bůh toho, kterého vzkřísil z_mrtvých. (Sv. Augustin)

{v}2{/v}Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,{+}

tys mě v_soužení vysvobodil,{x}

smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

{v}3{/v}Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce?{x}

Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?

{v}4{/v}Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého;{x}

Hospodin vyslyší, když k_němu zavolám.

{v}5{/v}Třeste se a nehřešte,{x}

na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!

{v}6{/v}Spravedlivé oběti přinášejte{x}

a důvěřujte v_Hospodina!

{v}7{/v}Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“{x}

Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

{v}8{/v}Do mého srdce jsi vložil větší radost,{x}

než bývá z_nadbytku obilí a vinného moštu.

{v}9{/v}Usínám klidně, sotva si lehnu,{x}

vždyť ty sám, Hospodine, dáváš mi přebývat v_bezpečí!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky