Žalm {r:Žl}36 (35){/r}
{k:kat-z36.htm}Zloba hříšníka a Boží dobrota{/k}
Kdo mě následuje, nebude chodit v_temnotě, ale bude mít světlo života. ({r}Jan 8,12{/r})

{v}2{/v}Nepravost mluví bezbožnému v_srdci,{x}

na bázeň před Bohem se neohlíží,

{v}3{/v}a tak namlouvá sám sobě,{x}

že se jeho vina nenajde a nezoškliví.

{v}4{/v}Slova jeho úst jsou nepravost a faleš,{x}

přestal mít rozum a jednat správně.

{v}5{/v}Na svém lůžku přemítá o_nepravosti,{x}

stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.

{v}6{/v}Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes,{x}

tvoje věrnost až k_oblakům.

{v}7{/v}Tvá spravedlnost je jak Boží hory,{+}

tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina,{x}

pomáháš lidem i_zvířatům, Hospodine.

{v}8{/v}Jak vzácná je tvá milost, Bože,{x}

lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

{v}9{/v}Sytí se hojností tvého domu,{x}

napájíš je proudem svého blaha.

{v}10{/v}Neboť u_tebe je pramen života,{x}

v_tvé záři vidíme světlo.

{v}11{/v}Zachovej svou milost těm, kdo tě znají,{x}

svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce!

{v}12{/v}Noha nadutců ať mě nepřišlápne,{x}

ruka hříšníků ať se mnou nesmýká!

{v}13{/v}Hle, padli, kdo páchali nepravost,{x}

jsou svrženi a nemohou povstat!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky