Žalm {r:Žl}35 (34), 1-2.3b.9-19.22-23.27-28{/r}
Bůh zachraňuje pronásledovaného
Sešli se... a usnesli se, že se Ježíše zmocní lstí a připraví ho o_život. ({r}Mt 26,3.4{/r})
I_(1-2.3b.9-12)

{v}1{/v}Oboř se, Hospodine, na mé protivníky,{x}

bojuj s_těmi, kteří proti mně brojí.

{v}2{/v}Uchop štít a pavézu,{+}

povstaň mi na pomoc!{x}

{full-text}

[{v}3a{/v}Vytas kopí a zastav mé stíhatele.]

{/full-text}

{v}3b{/v}Řekni mé duši: „Já jsem tvá spása!“

{full-text}

[{v}4{/v}Ať se zastydí a zardí,{x}

kdo mi ukládají o_život,

ať ustoupí s_hanbou,{x}

kdo zle se mnou smýšlejí!

{v}5{/v}Ať jsou jako pleva ve větru,{x}

až je požene Hospodinův anděl,

{v}6{/v}ať jejich cesta je temná a kluzká,{x}

až jim bude Hospodinův anděl v_patách!

{v}7{/v}Vždyť bez příčiny nalíčili na mě svou léčku,{x}

bez důvodu mi vykopali jámu.

{v}8{/v}Nečekaná zkáza ať je stihne,{+}

ať se chytnou do sítě, kterou sami nastražili,{x}

do jámy, kterou vykopali, ať sami spadnou!]

{/full-text}

{v}9{/v}Má duše zajásá Hospodinu,{x}

radovat se bude pro jeho pomoc.

{v}10{/v}Ze všech svých sil budu volat:{x}

Hospodine, kdo se ti vyrovná?

Vysvobozuješ chudáka z_moci silnějšího,{x}

nebohého ubožáka z_lupičovy ruky.“

{v}11{/v}Vystoupili nespravedliví svědci,{x}

ptali se mě na to, co nevím.

{v}12{/v}Za dobré zlým se mi odměnili{x}

tím, že mě opustili.

II (13-16)

{v}13{/v}Vždyť já, když oni churavěli, oděl se kajícím rouchem,{+}

postem se trýznil,{x}

modlitbou obíral v_nitru,

{v}14{/v}jako k_příteli, jako k_bratru se choval,{x}

skleslý byl smutkem, jak bych nad matkou truchlil.

{v}15{/v}Ale když já jsem klopýtl, měli radost a srotili se,{x}

srotili se proti mně a bili mě znenadání.

Drásali mě bez přestání,{+}

{v}16{/v}tupili, posmívali se mi,{x}

skřípali proti mně zuby.

III (17-19.22-23.27-28)

{v}17{/v}Pane, jak dlouho budeš přihlížet?{+}

Od řvoucích zvířat vysvoboď mou duši,{x}

od lvů můj život.

{v}18{/v}Vzdám ti díky ve velkém shromáždění,{x}

v_zástupech lidu budu tě chválit.

{v}19{/v}Ať se nade mnou neradují moji nespravedliví nepřátelé,{x}

nechť škodolibě nemžourají, kdo mě nenávidí bez příčiny!

{full-text}

[{v}20{/v}Vždyť o_tom, co vede k_pokoji, ani nepromluví,{x}

jenom vymýšlejí, jak oklamat mírumilovné lidi.

{v}21{/v}Otvírají na mě svá ústa,{x}

říkají s_posměchem: „Viděli jsme to na vlastní oči!“]

{/full-text}

{v}22{/v}Viděl jsi to, Hospodine, nemlč,{x}

Pane, nevzdaluj se ode mě!

{v}23{/v}Probuď se, procitni a zachraň mě,{x}

Bože můj a Pane, ujmi se mě!

{full-text}

[{v}24{/v}Suď mě podle své spravedlnosti, Hospodine,{x}

můj Bože, ať nade mnou nejásají!

{v}25{/v}Ať si nemyslí s_posměchem:{+}

„Právě tohle jsme chtěli!“{x}

Nechť neříkají: „Zničili jsme ho!“

{v}26{/v}Nechť se spolu zastydí a zahanbí všichni,{x}

kdo se radují z_mého neštěstí,

ať se odějí hanbou a potupou,{x}

kdo se nade mě vyvyšují.]

{/full-text}

{v}27{/v}Nechť jásají a plesají, kdo přejí mé spravedlivé věci,{x}

ať mohou stále říkat: Buď veleben Hospodin, on přeje vše nejlepší svému služebníku.

{v}28{/v}Můj jazyk bude oslavovat tvou spravedlnost,{x}

stále hlásat tvou chválu.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky