Žalm {r:Žl}32 (31){/r}
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost
David blahoslaví člověka, kterému Bůh – nezávisle na skutcích – přičítá něco za spravedlnost. ({r}Řím 4,6{/r})

{v}1{/v}Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,{x}

jehož hřích je přikryt.

{v}2{/v}Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,{x}

v_jehož duši není klamu.

{v}3{/v}Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti{x}

v_mých ustavičných nářcích.

{v}4{/v}Vždyť dnem i_nocí mě tížila tvá ruka,{x}

má síla se stravovala jak za letních veder.

{v}5{/v}Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,{x}

svou nepravost jsem nezatajil.

Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti“.{x}

A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

{v}6{/v}Proto se bude k_tobě modlit každý zbožný{x}

v_čas tísně.

Až budou dorážet přívaly vod,{x}

k_němu nedosáhnou.

{v}7{/v}Tys mé útočiště, ušetříš mě úzkostí,{x}

zahrneš mě radostí ze záchrany.

{v}8{/v}Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet,{x}

poradím ti, budu tě mít stále na očích.

{v}9{/v}Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu,{+}

jejich bujnost se krotí uzdou a ohlávkou,{x}

jinak k_tobě nepřiběhnou.

{v}10{/v}Bezbožný má hodně bolestí,{x}

milosrdenství však obklopuje toho, kdo doufá v_Hospodina.

{v}11{/v}Radujte se z_Hospodina a těšte se, spravedliví,{x}

jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky