Žalm {r:Žl}31{/r} (30), 2-17.20-25
Žalm {r:Žl}31{/r} (30), 2-6
Důvěrná prosba v_utrpení
Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. ({r}Lk 23,46{/r})
I_(2-9)

{v}2{/v}K_tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,{x}

vysvoboď mě, jsi spravedlivý!

{v}3{/v}Popřej mi sluchu,{x}

rychle mě zachraň!

Buď mi ochrannou skálou,{x}

opevněnou tvrzí k_mé záchraně,

{v}4{/v}vždyť ty jsi má skála a má tvrz,{x}

pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

{v}5{/v}Vyprostíš mě z_léčky pro mě nastražené,{x}

neboť ty jsi mé útočiště.

{v}6{/v}Do tvých rukou svěřuji svého ducha,{x}

Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

{v}7{/v}Ctitele nicotných model nenávidíš,{x}

já však důvěřuji v_Hospodina.

{v}8{/v}Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním{+}

že jsi shlédl na moji bídu,{x}

že jsi mé duši pomohl v_tísni,

{v}9{/v}žes mě nevydal do moci nepříteli,{x}

ale postavils mé nohy na volné prostranství.

II (10-17)

{v}10{/v}Smiluj se nade mnou, Hospodine, je mi úzko,{x}

hořem chřadne mé oko, duše i_tělo,

{v}11{/v}Neboť můj život hyne ve strastech,{x}

má léta v_hořekování

Strast mě zbavuje síly,{x}

moje kosti chřadnou.

{v}12{/v}Všichni nepřátelé mnou opovrhují,{+}

sousedům jsem pro smích, na postrach svým známým,{x}

kdo mě venku zhlédne, prchá přede mnou.

{v}13{/v}Vypadl jsem z_paměti, jako bych byl mrtev,{x}

podoben jsem rozbitému hrnci.

{v}14{/v}Vždyť se tolik o_mně šeptá – slyšel jsem to – hrůza odevšad!{x}

Spolu se proti mně radí, usilují zničit mi život.

{v}15{/v}Já však, Hospodine, v_tebe doufám,{x}

říkám: Ty jsi můj Bůh!

{v}16{/v}Můj osud je ve tvé ruce,{x}

vysvoboď mě z_moci mých úhlavních nepřátel!

{v}17{/v}Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,{x}

zachraň mě svou slitovností.

{full-text}

[{v}18{/v}Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval,{x}

nechť jsou zahanbeni bezbožní, ať zmlknou a jsou zahnáni do podsvětí!

{v}19{/v}Ať oněmí prolhané rty,{+}

které drze a zpupně s_pohrdáním{x}

mluví proti spravedlivému.]

{/full-text}
III (20-25)

{v}20{/v}Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,{+}

uchovals ji těm, kdo se tě bojí,{x}

popřáváš ji těm, kdo se k_tobě utíkají před lidmi.

{v}21{/v}Tvoje tvář je jim bezpečnou ochranou{x}

před spiknutím lidí,

ukrýváš je ve stanu{x}

před svárlivými řečmi.

{v}22{/v}Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal{x}

podivuhodné milosrdenství v_opevněném městě

{v}23{/v}Už jsem si říkal sklíčeně:{x}

„Jsem zapuzen od tvých očí!“

Tys však uslyšel můj hlasitý nářek,{x}

když jsem volal k_tobě o_pomoc.

{v}24{/v}Milujte Hospodina, všichni jeho svatí,{x}

Hospodin zachovává věrné,

ale plnou měrou odplácí těm,{x}

kdo si počínají drze.

{v}25{/v}Vzmužte se a buďte srdnatí,{x}

všichni, kdo spoléháte na Hospodina.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky