Žalm {r:Žl}30 (29){/r}
Poděkování za vysvobození z_nebezpečí smrti
Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy. ({r}2 Kor 1,5{/r})
I_(2-6)

{v}2{/v}Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil,{x}

nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.

{v}3{/v}Hospodine, můj Bože,{x}

volal jsem k_tobě a uzdravils mě.

{v}4{/v}Hospodine, z_podsvětí jsi vyvedl mou duši,{x}

zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.

{v}5{/v}Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní,{x}

a vzdávejte díky jeho svatému jménu!

{v}6{/v}Vždyť jeho hněv trvá chvíli,{x}

ale jeho laskavost po celý život,

zvečera se uhostí pláč,{x}

zjitra však jásot.

II (7-13)

{v}7{/v}Řekl jsem ve své smělosti:{x}

„Nic už mnou nepohne!“

{v}8{/v}Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí;{x}

sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v_zmatek.

{v}9{/v}K_tobě volám, Hospodine,{x}

Pána prosím o_smilování.

{v}10{/v}Jaký bude zisk z_mé krve,{x}

když padnu do hrobu?

Bude tě chválit prach,{x}

bude hlásat tvou věrnost?

{v}11{/v}Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou,{x}

pomoz mi, Hospodine!

{v}12{/v}Můj nářek jsi obrátil v_tanec,{x}

rozvázals mou žínici, přepásals mě radostí,

{v}13{/v}aby ti zpívala má duše bez ustání,{x}

Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky